Naziv
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
117698
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa. Predviđeno je praktičan rad na odabranoj građi u seminarima kao i rad u arhivima, bibliotekama i sl.
Sadržaj
 1. Latinska srednjovjekovna epigrafija; uvod i literatura.
 2. Glagoljica i hrvatska ćirilica.
 3. Najvažniji ranosrednjovjekovni epigrafski spomenici i kako ih čitati
 4. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled, osobito kod Hrvata.
 5. Sudionici isprave. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske.
 6. Nastanak javne i privatne isprave.
 7. Javna isprava. Privatna isprava. Formulari.
 8. Tradicija isprave. Falsifikati.
 9. Egdotika diplomatičkih izvora.
 10. Pravila o izdavanju građe.
 11. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma. Načini datiranja u srednjem vijeku.
 12. Svetkovine, ere, stilovi. Kako se služiti uskrsnim tablicama
 13. Heraldika: definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled.
 14. Genealogija: osnovni pojmovi. Sfragistika (sigilografija): uvod s povijesnim pregledom, osnovni pojmovi.
 15. Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza.
 9. Primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. pomoćne povijesne znanosti, uporaba drevnih jezika i pisama).
 10. Primijeniti znanja stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih radova.
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe, po mogućnosti i u arhivu.
Ovaj predmet obuhvaća tradicionalne pomoćne povijesne znanosti (osim latinske paleografije koja se predaje zasebno) odnosno one koje su neophodne istraživaču srednjovjekovne povijesti jer omogućavaju svladavanje temeljnih vještina za samostalno znanstveno istraživanje, zatim tehnička znanja i postupke, osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. Epigrafija: naglasak je na hrvatskoj srednjovjekovnoj, ranoj i kasnoj latinskoj epigrafičkoj baštini, ali s osvrtom na najvažnije spomenike pisane i drugim srednjovjekovnim pismima (glagoljicom i ćirilicom). Diplomatika: definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske; sudionici isprave; javna isprava; privatna isprava; formulari; tradicija isprave; falsifikati. Egdotika diplomatičkih izvora: pravila o izdavanju arhivskoga gradiva. Kronologija: osnovni dijelovi datuma; načini datiranja; svetkovine, ere, stilovi; praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.). Heraldika: definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled. Genealogija: osnovni pojmovi. Sfragistika (sigilografija): uvod s povijesnim pregledom, osnovni pojmovi.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%).

Obavezna literatura
 1. DELONGA, Vedrana, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split 1996.
 2. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Djela JAZU (knjiga 57), izd. Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1982.
 3. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u Srednjoj Dalmaciji, Državni arhiv u Splitu, Split 2000.
 4. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, izd. Školska knjiga, Zagreb 31991. (ili izdanja: iz 1972. i 21985.)
 5. ANTOLJAK, Stjepan, Pomoćne istorijske nauke, [Biblioteka časopisa «Naša prošlost» - knjiga III.], izd. Istorijski arhiv kraljevo, Kraljevo 1971.
 6. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. V., izd. Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, Zagreb 1945., str. 58-65.
 7. CAPPELLI, Adriano, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell' Êra Cristiana ai giorni nostri. Tavole cronologico – sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche, (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), [Manuali Hoepli], izd. Ulrico Hoepli, Milano 1930. (ristampa anastatica 1952.)
 8. GROTEFEND, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, izd. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1960., 1991.
 9. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, izd. Golden marketing, Zagreb 1996.
 10. GULIN, Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, izd. Golden marketing, Zagreb 1998.
Dopunska literatura
 1. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij