Naziv
Pragmatika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
125446
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim pragmatičkim pojmovima i teorijama te ukazivanje na važnost uloge pragmatičkog pristupa jeziku u upotrebi za postizanje cjelovitog opisa južnoslavenskih jezika
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Pragmatika - predmet bavljenja, temeljni pragmatički pojmovi i jezgrena pragmatička područja
 3. Povijesni razvoj pragmatike; kontinentalni i angloamerički pristup pragmatici; pragmatički pristup južnoslavenskim jezicima
 4. Jedinice pragmatičke analize; istraživačke metode u pragmatici
 5. Jezgrena pragmatička područja: referencijalnost
 6. Jezgrena pragmatička područja: deiksa
 7. Jezgrena pragmatička područja: implicitna značenja - implikatura
 8. Jezgrena pragmatička područja: implicitna značenja - presupozicija
 9. Jezgrena pragmatička područja: govorni činovi
 10. Jezgrena pragmatička područja: uljudnost
 11. Jezgrena pragmatička područja: konverzacijska analiza
 12. Odnos pragmatike i gramatike
 13. Pragmatičko-gramatičke kategorije u južnoslavenskim jezicima
 14. Književna pragmatika i pragmastilistika
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmatičke pojmove
 2. Objasniti mjesto pragatike među drugim lingvističkim disciplinama (pogotovo u odnosu na semantiku)
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja jezika u upotrebi
 4. Nabrojati i opisati jezične forme i funkcije te objasniti odnos između jezika i konteksta
 5. Definirati i objasniti pragmatičke pojmove: referencijalnost; deiksa; govorni čin; konverzacijska implikatura; presupozicija, konverzacijska analiza, uljudnost
 6. Opisati odnos između pragmatike i gramatike te objasniti važnost pragmatičkog pristupa gramatičkim kategorijama
 7. Primijeniti stečena teorijska znanja u pragmalingvističkoj analizi primjera na južnoslavenskim jezicima
 8. Objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 9. Korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. (izabrana poglavlja)
 2. Pranjković, Ivo (2018): Gramatika i pragmatika. Riječki filološki dani 11, str. 13-22.
Dopunska literatura
 1. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.
 2. Pintarić, Neda (2002): Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (izabrana poglavlja)
 3. Brown, G.; Yule, G. (1983): Discourse analysis. Cambridge University Press.
 4. Glovacki-Bernardi, Z. et al. (2002). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 245−263. (poglavlje Pragmatika)
 5. Karlić, V. (2017): (Ne)određenost: sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku. FF-press, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar