Naziv
Prevoditeljski praktikum I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
131692
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je predmeta stjecanje praktičnog znanja i vještina za prevođenje različitih vrsta tekstova sa švedskog i na švedski u skladu s uobičajenom prevoditeljskom praksom.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu; prevodilačka pomagala. Predstavljanje tema za prevođenje sa švedskog na hrvatski (Š-H) i s hrvatskog na švedski (H-Š). Komentiranje prevedenog teksta i prijedlozi za poboljšanje (H-Š).
 2. (Š-H) prijevod teksta iz područja turizma (H-Š) prijevod intervjua / novinskog članka (opći jezik)
 3. (Š-H) prijevod teksta iz područja turizma (H-Š) prijevod intervjua / novinskog članka (opći jezik)
 4. (Š-H) prijevod teksta iz područja prava (H-Š) prijevod teksta povijesne tematike
 5. (Š-H) prijevod teksta iz područja prava (H-Š) prijevod teksta povijesne tematike
 6. (Š-H) prijevod teksta iz područja prava (H-Š) prijevod teksta povijesne tematike
 7. (Š-H) prijevod teksta iz područja prava (H-Š) prijevod teksta iz područja turizma
 8. (Š-H) prijevod teksta iz područja medicine (H-Š) prijevod teksta iz područja turizma
 9. (Š-H) prijevod teksta iz područja medicine (H-Š) prijevod internetske stranice
 10. (Š-H) prijevod teksta iz područja medicine (H-Š) prijevod internetske stranice
 11. (Š-H) prijevod teksta iz područja djelatnosti sudskog tumača (H-Š) prijevod internetske stranice
 12. (Š-H) prijevod teksta iz područja djelatnosti sudskog tumača (H-Š) prijevod internetske stranice
 13. (Š-H) prijevod teksta iz područja djelatnosti sudskog tumača (H-Š) prijevod teksta iz područja medicine
 14. (Š-H i H-Š) Prijevod tehničkog teksta
 15. (Š-H i H-Š) Prijevod tehničkog teksta. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje;
 2. samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 3. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 4. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima);
 5. steći početno iskustvo rada s elektroničkim prevoditeljskim alatima;
 6. ovladati vještinom prevođenja različitih tekstova sa švedskog na hrvatski te s hrvatskoga na švedski jezik.
Metode podučavanja
Pismeno prevođenje, rad u praktikumu, samostalni rad, mentorski rad, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Pismeno ocjenjivanje (pismeni ispit na kraju semestra); doprinos radu praktikuma redovnom pripremom pojedinih tema, izradom prijevoda te sudjelovanjem u raspravi.

Obavezna literatura
 1. Norstedts Svenska ordbok (1999). Norstedts Ordbok
 2. Prismas Engelska Ordbok (1998). Norstedts Ordbok AB/Bokia
 3. Rječnik hrvatskoga jezika (2000). Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij