Naziv
Sociologija porodice
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51322
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente/ice s novim teorijskim i istraživačkim fundusom discipline, istraživanjima socijalizacije i juridizacije ljudske reprodukcije, te partnerskih odnosa. Upoznaje se s promjenama koje razgrađuju, ali i ponovno uspostavljaju nove oblike obiteljskog života, te različite tipove partnerskih odnosa, odnosa u i između spolova, kao i među generacijama. Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja, te primjenu socioloških kompetencija nužnih za detekciju i razvoj obiteljskih i partnerskih dimenzija razvoja hrvatskog društva, šire društvene, te globalne svjetske zajednice. Studente/ice se potiče na primjenu sociološke imaginacije u razumijevanju isprepletenosti osobnog i društvenog života, kao i na propitivanje osobnog iskustva. Kolegij doprinosi povećanom razumijevanju fenomena braka, obitelji, kućanstva, porodice, srodstva, partnerskih odnosa i svih alternativnih oblika ljudskih intimnih te (pro)kreativnih zajednica, a kroz rad u seminarima pridonosi detekciji i izgrađivanju analitičkih spoznaja o obiteljskim i partnerskim odnosima, te omogućuje profesionalno osposobljavanju za kvalitetnije analiziranje takvih odnosa u profesionalnom radu.
Sadržaj
 1. uvod, fundiranje i povijesni aspekti discipline
 2. teorijski aspekti discipline, orijentacije o braku i obitelji: klasične teorije, simbolički teorijski interakcionizam, teorija socijalne razmjene, strukturalistički funkcionalizam, teorija sukoba, sistemska teorija obitelji
 3. feministički pristupi i razvojna teorija
 4. osnovni pojmovi: incest tabu, brak i obitelj; obrasci obitavanja, obiteljske zadruge, domaćinstva, srodstvo, proširene obitelji i sistemi srodstva; obiteljska zadruga u Hrvatskoj i šire
 5. društveno konstruiranje i dekonstruiranje obitelji: klasa, dob i rod; strukturalne nejednakosti i obitelj
 6. funkcije braka i obitelji: ekonomska kooperacija, reprodukcija, socijalizacija, učenje društvenih uloga i statusa; rodna socijalizacija i podjela rada u obitelji
 7. moderni i postmoderni oblici obiteljskog i partnerskog života: nukleusne jednoroditeljske, alternativne, rekonstruirane obitelji
 8. obitelj i ekonomski život: usklađivanje obiteljskih i radnih uloga; obitelji dvostruke karijere; nezaposlenost i siromaštvo
 9. obiteljski život kao proces: životni ciklusi (početci, mladenački brakovi, srednje godine, brakovi u starijoj dobi)
 10. trajanje braka i razvodi; njegov i njezin brak, ponovne ženidbe, utjecaj razvoda na djecu
 11. obitelj i emocionalni odnosi; nasilje u obitelji; obrazac patrijarhalnog terorizma; naučena bespomoćnost; ovisnosti
 12. partnerstvo i roditeljstvo, djeca u obiteljima i izvan obitelji
 13. kohabitacija, jednoroditeljske obitelji, rekonstruirane obiteji, samovanje
 14. homoseksualne obitelji
 15. budućnost braka i obitelji

Ishodi učenja
 1. stjecanje znanstvenih znanja iz područja sociologije porodice
 2. sociokulturni uvidi u društvene aspekte obitelji
 3. senzibilizacija za obiteljsku dinamiku i promjene u drušvu
 4. razvijanje analitičkog oruđa za prepoznavanje i istraživanje fenomena obitelji u društvu
 5. konceptualizacija i nacrti istraživanja obiteljskih fenomena u društvu
 6. istraživanje društvenih aspekata obiteljskih fenomena u društvu
 7. analiza društvenih aspekata institucije obitelji i njezine transformacije
 8. primjena rezultata istraživanja obiteljskih fenomena u razičitim aspektima društva
 9. sposobnost kreiranja razvoja obiteljske politike
 10. primjena u različitim tipovima organizacija, udruga i institucija koje se bave fenomenom obitelji i obiteljskih odnosa u društvu
Metode podučavanja
prezentacija teorije - prezentacije istraživanja - prezentacije izvornih radova iz područja - sekundarna analiza izvora i radova - seminarski radovi i istraživanja studenata - diskusije u seminarima
Metode ocjenjivanja
- obvezni seminarski radovi i prezentacije studenata pred auditorijem - pismeni ispit na temelju predavanja i obavezne literature, prema popisu

Obavezna literatura
 1. 1. Giddens, Anthony (2007). Obitelj, U: Sociologija: Zagreb, Nakladni zavod Globus, str. 170-200. 2. Haralambos, Michael & Holborn, Martin (2002). Obitelj i kućanstva, U: Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Str. 502-587. 3. Milić, Anđelka (2007). Sociologija porodice. Kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa. Poglavlja: IV, V, VI, VII, VIII i XIX, str. 81-197.
Dopunska literatura
 1. a) na hrvatskom jeziku (i sl.): Akrap, Anđelko, Živić, Dražen (2001). Demografske odrednice i obilježja obiteljske strukture stanovništva Hrvatske, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55):621-645. Akrap, Anđelko, Čipin, Ivan (2008). Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj, Revija za socijalnu politiku, Vol. 15, Br. 3: 415-434. Aračić, Petar, Nikodem, Krunoslav, & Džinić, Ivo (2010). Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine, Bogoslovska smotra, (u tisku)! Baloban, J., & Črpić, G. (2005). Brak – Institucija od koje se očekuje, a u koju se ne ulaže. Brak u napetosti između ideala i zbilje. U J. Baloban (Ur.) U potrazi za identitetom (str. 115-144). Zagreb: Golden marketing – tehnička knjiga. Bobić, Mirjana (2003). Brak i/ili partnerstvo. Demografsko-sociološka studija. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Čudina-Obradović, M., & Obradović J. (2000). Obitelj i zaposlenost izvan kuće. Međusobno ometanje i/ili pomaganja. Revija za socijalnu politiku, 2, 131-162. Dobrotić, Ivana, Laklija, Maja (2009). Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj, Revija za socijalnu politiku, Vol. 16, Br. 1:45-63. Erlich Stein, Vera (1971). Jugoslavenska porodica u transformaciji. Zagreb: Liber. Galić, Branka (2014). Socio-Cultural Influences of Reproductive Technologies and Family Concepts in Contemporary Society, in: Adamović, Galić, Gvozdanović i sur. (ur.) Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb i Sarajevo: Institute for Social Research, Zagreb i Human Rights Centre, University of Sarajevo. P. 213-237. Galić, Branka (2011). Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima, U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (Ur.) Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. str. 297-317. Galić, Branka, Buzov, Ivanka, Bandalović, Gorana (2009). Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu – retradicionalizacija i/ili modernizacija, U: Milić, Anđelka i Tomanović, Smiljka (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta. Str. 187-200. Galić, Branka (2006). Stigma ili poštovanje: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i šire, Revija za sociologiju, Vol. 37, No. 3-4: 149-164. Kamenov, Željka i Jugović, Ivana (2009). Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obitelji, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 120-143. Nikodem, K., & Aračić, P. (2005). Obitelj u transformaciji, U: J. Baloban (Ur.), U potraziza identitetom (str.147-178). Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2003). Potpora roditeljstvu: Izazovi i mogućnosti, Revija za socijalnu politiku, Vol. 10, Br. 1: 45-68. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Sukob obiteljskih i radnih uloga: uzroci, posljedice i nerješeni istraživački problemi, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 791-819. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Korelati i odrednice broja djece u obitelji, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 655-683. Obradović, J., & Čudina-Obradović, M. (1998). Bračna kvaliteta: poimanje, uzroci i posljedice. Društvena istraživanja, 4-5, 659-682. Pećnik, Ninoslava, Raboteg-Šarić, Zora (2005). Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima, Revija za socijalnu politiku, Vol. 12, Br. 1:1-21. Pešić, Jelena (2009). Patrijarhalnost na zapadnom Balkanu. Komparativna analiza vrednosnih orijentacija, U: Milić, A. i Tomanović, S. (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta. Str. 169-187. Raboteg-Šarić, Zora i Pećnik, Ninoslava (2006). Bračni status, financijske poteškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka, Društvena istraživanja, Vol. 16 No.6(86):961-985. Raboteg-Šarić, Zora (2002). Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih, Društvena istraživanja, Vol.11 No. 2-3(58-59):239-263. Raboteg-Šarić, Zora, Pećnik, Ninoslava, Josipović, Vedrana (2003). Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Rittossa, Dalida. (2005). Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26(2), 971-997. Rihtman-Auguštin, Dunja (1984). Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga. Rogić-Hadžalić, D. & Kos, J. (2008). Nasilje u obitelji, 2001. – 2006. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Topolčić, Davor (2001). Muškarci to ne rade: rodno segregirana podjela rada u obitelji, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 767-789. b) na engleskom jeziku: 1). Alwin F. Duane (2007). Parenting Practices, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 142-158. 2). Beck, Urlich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (2007). Families in a Runaway World, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 499-514. 3). Bielby, D. Denise & Ochoa, Carmen (2006). Gender and Family Relations, U: Saltzman, Chafetz, Janet (ed.). Handbook of the Sociology of Gender. New York: Springer Science+Business Media. Str. 391-407. 4). Brajša-Žganec, Andreja, Raboteg-Šarić, Zora, Glavak, Renata (2002). Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse, Društvena istraživanja, Vol. 11 No. 2-3 (58-59):335-352. 5). Budig, Michelle (2007). Feminism and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 416-434. 6). Cohen, F. Theodore (1998). What Do Fathers Provide? Reconsidering the Economic and Nurturant Dimensions of Men as Parents, U: Anselmi, L. Dina & Law, L. Anne (Eds.) Questions of Gender. Parspectives & Paradoxes. McGraw-Hill Companies. 7). Dex, Shirley (2007). Work and Families, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 435-456. 8). Fox, G. L., & Murry, V. M. (2000). Gender and families: Feminist perspectives and family research. Journal of Marriage and the Family, 62, 1160-1172. 9). Furstenberg, F. Frank & Kaplan, B. Sarah (2007). Social Capital and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 218-233. 10). Hochschild, Arlie Russell (2003). The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 11). Kamenov, Ž., Jelić, M., Tadinac, M., & Hromatko, I. (2007). Quality and stability of the relationship as a function of distribution of housework, financial investments, and decision making between partners. Book of Selected Proceedings, 15th Psychology days in Zadar, 133-151. 12). Kiernan, Kathleen (2007). Changing European Families: Trends and Issues, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 17-34. 13). Kurdek, A. Lawrence (1998). The Allocation of Household Labor in Gay, Lesbian and Heterosexual Married Couples, U: Anselmi, L. Diana & Law, L. Anne Questiones of Gender. Perspectives & Paradoxes, str. 582-593. 14). Lavee, Y., & Katz, R. (2002). Divison of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of gender ideology. Journal of Marriage and Family, 64, 27–39. 15). Morgan, H. J. David (2007). Men in Families and Households, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 374-393. 16). Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Number of children in the family as a predictor of parents' life satisfaction, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54- 55):685-707. 17). Paetsch, J. Joanne, Bala, M. Nicholas, Bertrand, D. Lorne & Glennon, Lisa (2007). Trends in the Formation and Dissolution of Couples, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 306-321. 18). Pryor, Jan & Trinder, Liz (2007). Children, Families and Divorce, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 322-339. 19). Richards, Martin (2007). Assisted Reproduction, Genetic Technologies and Family Life, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str.478-498. 20).Rice, K. Theodore (1998). Reconsidering Research on Dovorce, Family Life Cycle, and the Meaning of Family, U: Anselmi, L. Diana & Law, L. Anne Questiones of Gender. Perspectives & Paradoxes, str. 551-569. 21). Roberts, T. A., & Klein, J. (2003). Intimate partner abuse and high-risk behavior in adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 157, 375-380. 22). Steil, J. M., & Weltman, K. (1991). Marital inequality: The importance of resources, personal attributes, and social norms on career valuing and allocation of domestic responsibilities. Sex Roles, 24, 161-179. 23). Šikić-Mićanović, Lynette (2001). Some conceptualisations and meanings of domestic labour, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55):731-766. 24). Švab, Alenka (2007). New Ways of Parenting: Fatherhood and Parenthood in Lesbian Families, Revija za sociologiju, Vol. 38, No. 1-2: 43-55. 25). Treas, Judith (2007). Sex and Family: Changes and Challenges, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 397-415. 26). Turner, S. Bryan (2007). Religion, Romantic Love and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 289-306. 27). Zimmerman, T.S., Haddock, S.A., Curreent, L.R., & Ziemba, S. (2003). Intimate partnership: Foundation to the successful balance of family and work. American Journal of Family Therapy, 31, 107-124. 28). Weeks, Jeffrey, Heaphy, Brian & Donovam, Catherine (2007). The Lesbian and Gay Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 340-356.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar