Naziv
Sociologija sela
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36880
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati osnovne procese u selu tijekom druge hrvatske modernizacije. Predmetna nastava omogućuje studenti/ca/ma stjecanje dodatnih teoretskih i empirijskih znanja iz područja posebne sociologije, koja će pridonijeti boljem razumijevanju socijalnih promjena u prostornoj organizaciji društva u ruralnoj prošlosti i suvremenosti. Osim znanja o teoretskim pristupima stječu se i konkretna znanja o sociokulturnim obilježjima ruralnog društva, posebno hrvatskog. Polaznici postižu veću stručnu kompetentnost u tumačenju društvenih promjena i ruralnog razvoja, te u sudjelovanju u empirijskim istraživanjima.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom, literaturom i seminarskim temama kolegija.
 2. Zašto interes za ruralnu sociologiju.
 3. Važnost poljoprivrede i ruralnog života.
 4. Pristup razumijevanju ruralnosti.
 5. Hrvatsko ruralno nasljeđe; institucionalni razvoj sociologije sela.
 6. Selo u dihotomijama i tipologijama (Tönnies; antropološka, arheološka i tehnološka tradicija).
 7. Ruralni razvoj - promjene i istraživački pristupi.
 8. 1. kolokvij
 9. Promjene agrarne strukture; slojna struktura sela - društvene grupe.
 10. Deagrarizacija, ruralne migracije i posljedice.
 11. Demografske promjene; seoska obitelj.
 12. Život na selu: religioznost, običajnost, svakodnevica.
 13. Selo u tranzicijskim promjenama.
 14. 2. kolokvij
 15. Završno predavanje: perspektive sela i ruralnosti u globalnom svijetu.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja sociologije sela određenih sadržajem kolegija
 2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz sociologije sela na temelju usvojenih znanja
 3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja
 4. Osmisliti, planirati i provesti teorijsko ili empirijsko istraživanje manjeg obima
 5. Osmisliti i prezentirati seminar iz sociologije sela na temelju literature ili provedenog istraživanja manjeg obima
Metode podučavanja
U realizaciji kolegija, osim predavanja i seminara, koristit će se i metode rasprave i prezentacije uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala (power point, dokumentarni filmovi i sl.). Poticat će se kritičko čitanje, analiza i diskusija literature. U nastavi je predviđena i terenska nastava, u obliku organiziranog stručnog posjeta/boravka (ruralni krajevi u Hrvatskoj, institucije vezane za ruralna pitanja ili sl.).
Metode ocjenjivanja
a) Nastavničke obveze: Redovito održavati nastavu i konzultacije. Pomagati u pripremi izlaganja, poticati studente/ice na aktivni i samostalni rad, naročito istraživački. b) Studentske obveze: Redovito pohađanje predavanja i seminara s aktivnim sudjelovanjem u nastavi. Obvezno izlaganje (referat) u seminaru. Tijekom semestra dva kolokvija. Nakon izvršenih obveza pismeni ispit sa završnom ocjenom. Student/ica može biti oslobođen/a završnog ispita na temelju uspjeha na oba kolokvija. U slučaju polovične ocjene iz kolokvija, u obzir se uzima zalaganje studenta/ice tijekom akademske godine (referat, diskusija, redovni dolasci).

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Bićanić, R. (1996). Kako živi narod. Zagreb: Globus, Pravni fakultet u Zagrebu.
 2. Puljiz, V. Eksodus poljoprivrednika. Zagreb : IDIS, 1977.
 3. Rogić, I. i M. Štambuk (ur.). Duge sjene periferije. Zagreb : Institut drušvenih znansoti "Ivo Pilar".
 4. Rogers, E. M., Burdge, R. J. Social Change in Rural Societies. New York : Prentice-Hall, Inc., 1972.
 5. Sorokin, P. A., Zimmerman, C. C., Galpin, C. A Systematic Source Book in Rural Sociology. New York : Russel & Russel, 1965. Vol. 1-3.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar