Naziv
Srednjovjekovno plemstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117702
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Objašnjenje nastanka i razvoja društvenog sloja plemstva u srednjem vijeku, komparativno na hrvatskom i europskim primjerima. Uočavanje zajedničkih obilježja, ali i različitosti hrvatskog i europskog plemstva. Razumijevanje terminoloških i sadržajnih kontroverzi pojma "feudalizam".
Sadržaj
 1. Analiza procesa nastanka i razvoja hrvatskog i europskog plemstva tijekom ranog srednjeg vijeka, sličnosti i razlike. Hrvatske i regionalne specifičnosti.
 2. Vazalitet i vazalsko priznavanje podložnosti-postanak institucije, značenje odnosa seniora i vazala. "Beneficij" i leno-definicije, sličnosti i razlike. Pretvaranje lena u vazalovu očevinu-različiti razvojni ritmovi po pojedinim dijelovima Europe.
 3. Mnogostruki vazalitet. Pojava, razvoj, posledice. Odnosi vazala i seniora-društveni, pravni, politički i gospodarski aspekti.
 4. Vlastelinstvo i kmetstvo. Nastanak i razvoj vlastelinstava u raznim europskim zemljama. Sličnosti i razlike.
 5. Gospodarski, pravni i osobni aspekti kmetstva. Novi oblici vlasteoskog režima.
 6. Plemstvo kao društveni sloj. Društvena, gospodarska, vojna, politička i kulturna uloga plemstva.
 7. Način života plemstva. Rezidencije plemstva, njihovo uređenje i oprema. Svakodnevni život i plemićke dnevne aktivnosti. Odnosi u obitelji, plemićke žene i djeca.
 8. Viteštvo i viteška etika. Vojna i društvena uloga viteštva. Pojava i društvena uloga osiromašenih vitezova i vitezova bezemljaša. Viteška kultura, njen uspon i pad.
 9. Razlike među plemićima. Proces raslojavanje plemstva. Sitno plemstvo, srednje plemstvo, velikaši. Kriteriji razlikovanja, uloga i moć pojedinog sloja plemstva.
 10. Feudalizam ili feudalizmi? Pojam, značenje i sadržaj feudalizma. Rasprava o feudalizmu, oprečna shvaćanja.
 11. Nastavak rasprave o feudalizmu. Ocjena trenutnog stanja u historiografiji i različitih mišljenja o pitanju naravi i stvarnog društvenog sadržaja feudalizma. Primjeri iz literature i izvora. Prežici plemićke kulture do danas na simboličkom, mentalitetnom i kulturnom planu.
 12. Nastanak i ustrojstvo plemstva u Hrvatskoj. Praćenje procesa raslojavanja i promjena u redovima plemstva od doseobe Hrvata do kraja srednjega vijeka. Unutarnji i vanjski čimbenici navedenih procesa.
 13. Vlasteoske obitelji u Hrvatskoj. Kneževi Bribirski, Krčki i Babonići. Njihov postanak i uloga u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, njihove specifičnosti, ali i zajednička obilježja s velikašima u ostatku Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Europe.
 14. Plemstvo "dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske". Povijest institucije, rasprava u historiografiji o podrijetlu, vremenu nastanka te društvenoj i političkoj ulozi ove institucije. Primjeri iz literature i izvora.
 15. Plemićke općine. Uloga sitnog i srednjeg hrvatskog plemstva tijekom srednjeg vijeka. Završna rekapitulacija kolegija, zaključci i ocjene o povijesti srednjovjekovnog plemstva u Europi i Hrvatskoj, u komparativnoj perspektivi.

Ishodi učenja
 1. Omogućavanje primjene stečenog znanja na analizu daljnjeg razvoja elitnih društvenih slojeva predmoderne Europe i Hrvatske.
 2. Viši stupanj osposobljenosti za razumijevanje ostalih sastavnica razvoja europskih i hrvatskih društava tijekom srednjeg i ranog novog vijeka.
 3. Uočavanje i razumijevanje prežitaka plemićke kulture, etike i sustava vrijednosti u našoj suvremenosti.
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, rad u grupama, prezentacije seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (izrada kratke bibliografije na zadanu temu 10%, aktivnost na nastavi 20%, kratko izlaganje 20%) te na temelju ocjene iz testa znanja (50%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Marc Bloch, Feudalno društvo, Golden marketing, Zagreb 2001, str. 148-335, 419-431.
 2. Elisabeth A. R. Brown, "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe" u: Lester K. Little & Barbara H. Rosenwein (ur.), Debating the Middle Ages: Issues and Readings, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, 1998, str. 148-169.
 3. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga, Zagreb 1997, str. 194-213.
 4. Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, FF press, Zagreb 2002, str. 5-13, 25-51, 53-60.
 5. Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Zagreb 1990, str. 265-319, 336-340, 359-364.
Dopunska literatura
 1. Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
 2. Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, Palgrave, Houndmills-New York 2000.
 3. Susan Reynolds, Fiefs and vassals: the medieval evidence reinterpreted, Oxford University Press, Oxford-New York, 2001².
 4. Vjekoslav Klaić, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, Rad JAZU 130, 1897, str. 1-85.
 5. Miho Barada, Postanak hrvatskog plemstva, Časopis za hrvatsku poviest I, br. 3, 1943, str. 193-218.
 6. Nada Klaić, Postanak "plemstva dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske", Historijski zbornik XI-XII, 1958-1959, str. 121-163.
 7. Nada Klaić, Uz problem geneze feudalizma u Hrvatskoj, Jugoslovenski istorijski časopis 3-4, 1966, str. 55-78.
 8. Ivan Jurković, Turska opasnost i hrvatski velikaši: knez Bernardin Frankapan i njegovo doba, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17, 1999, str. 61-83.
 9. Ivan Jurković, Das Schickals des kroatischen Kleinadels unter dem Druck des Osmanenreichs, East Central Europe/ECE 29, 1-2, 2002., str. 235-248.
 10. Ivan Jurković, Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 23, 2005., str. 63-85.
 11. Ivan Jurković, Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet, Povijesni prilozi, god. 25, br. 31, 2006., str. 39-69.
 12. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook1i.html

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar