Naziv
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52524
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij u okviru socijalnoga, kulturnoga i književnog života 20. i 21. st. daje pregled nacionalne književnosti od moderne do suvremenosti, a cilj mu je da studenti/ce steknu osnovna znanja o njezinim stilovima, žanrovima i poetikama te o najznačajnijim autorima, djelima i problemima.
Sadržaj
 1. Svijet i Hrvatska u 20. st. Avangarda, Prvi svjetski rat, socijalni realizam, Drugi svjetski rat, „olovna vremena“, Hrvatsko proljeće, pad komunizma, Domovinski rat i doba tranzicije
 2. Poezija: povijest, pojam i status poezije u književnim sustavima od moderne do suvremenosti
 3. Poezija: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 4. Proza: povijest, pojam i status proze u književnim sustavima od moderne do suvremenosti
 5. Proza: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 6. Drama: povijest, pojam i status drame u književnim sustavima od moderne do suvremenosti
 7. Drama: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 8. Kritika i polemika: povijest, pojam i status kritike i polemike u književnim sustavima od moderne do danas, vrste i koncepcije, glavni autori, djela i obilježja
 9. Esej i historiografija: modern esej i znanost o književnosti, glavni esejisti i povjesničari, njihove koncepcije i obilježja
 10. Mediji i institucije: pojam, povijest, vrste i uloga modernih medija: odnos tiskanih i elektroničkih medija – Moderne institucije (MH, JAZU/HAZU, DHK/HDP, HFD, DDU, DHP i dr.) i njihova uloga u književnom životu
 11. Europski pisci i prevoditelji: europski kontekst hrvatske književnosti od moderne do danas: „Zaokret k Evropi“, avangarda, ekspresionizam, nordijska drama, Neue Sachlichkeit, soc-realizam, New Criticism, hrvatski krimić, jeans-proza, beat-pokret, hrvatski borgesovci, žensko pismo, estetika campa i trasha, hrvatski carverovci, Monty Python i flash mob, chicklit; EU i hrvatska književnost, uloga tranzicije i globalizacije, glavni prijevodi i prevoditelji, inozemna recepcija hrvatske književnosti
 12. Nakladništvo, knjižarstvo i čitatelji: Tiskare, knjižare i čitaonice, naklade, cijene i distribucija, najčitanija djela i autori, struktura i kulturne navike čitatelja od moderne do danas
 13. Hrvatska književnost na prijelazu u 21. st.: prakse i tendencije
 14. Zaključak, kritički pregled literature i pripreme za ispit
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. Analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 2. Kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 3. Povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 4. Analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
 1. Brešić, Vinko, Hrvatska književnost 19. stoljeća, Zagreb 2015; 2019.
 2. Novak, P. Slobodan, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb 2001. Str. 391-700
 3. Jelčić, Dubravko, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb 2005. Str. 340-617
Dopunska literatura
 1. Brešić, Vinko, Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb, 2001.
 2. Brešić, Vinko, Kroatistička čitanja, Zagreb, 2017.
 3. Enciklopedija hrvatske književnosti, 1-4. (Ur. Visković, V.), Zagreb, 2010-2012.
 4. Grubišić, Vinko, Hrvatska književnost u egzilu. München-Barcelona 1990.
 5. Milanja, Cvjetko, Doba razlika. Zagreb, 1991. Str. 9-45
 6. Milanja, Cvjetko, Hrvatski roman 1945-1990. Zagreb, 1996.
 7. Nemec, Krešimir, Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb, 1998.
 8. Nikčević, Sanja, Antologija hrvatske poratne drame (1996. – 2011). Zagreb, 2014. Str. I-XIII..
 9. Senker, Boris, Hrestomatija novije hrvatske drame, I-II (1895-1995). Zagreb 2000-2001. Str.: I, 7-34; II, 5-39

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar