Naziv
smjer Opći
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar rumunjskog jezika i književnosti
magistra rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. analizirati smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 3. samostalno znanstveno proučavati rumunjski jezik i rumunjsku književnost služeći se istraživačkim vještinama prenosivima i na druge profesionalne kontekste
 4. pratiti privredni, kulturni, društveni i politički život u Rumunjskoj i Republici Moldovi te odnose između Hrvatske i ove dvije zemlje uzimajući u obzir povijesne i suvremene odnose i veze te političko-gospodarsku situaciju
 5. samostalno prevoditi s rumunjskog na hrvatski i obratno tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg jezika
 6. primijeniti znanja iz rumunjske književnosti u novim situacijama i u širem i interdisciplinarnom kontekstu te promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva
 7. analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 8. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na rumunjskom jeziku
 9. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Rumunjskoj i Republici Moldovi te ih kritičkih prosuđivati
 10. razvijati vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području rumunjskog jezika i književnosti, kulture i jezikoslovlja
 11. koristiti sve oblike komunikacije i stečene jezične kompetencije u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (obrazovanje odraslih i visoko školstvo, znanstvena djelatnost, uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam)
 12. demonstrirati i primijeniti specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (istrorumunjski, rumunjski Roma Bajaša)
 13. isplanirati strukturu te izraditi vlastiti pisani rad na rumunjskom jeziku, istražujući primarni i sekundarni korpus te prikupljajući podatke
 14. komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 15. samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stečene jezične kompetencije

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 4 ECTS bodova (11869)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11997)
3.1. Kolegiji s odsjeka