Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode i primijeniti ih u analizi metodologije predmetnog područja
 2. vrednovati valjanost znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima
 3. kritički prosuditi svezu epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 4. analizirati osnovne epistemologijske modele koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena
 5. primijeniti i analizirati logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 6. primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 7. vrednovati temeljne filozofijske postavke u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 8. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 9. procijeniti različite metodologijske pristupe novijih filozofijskih teorija i njihov odnos spram filozofijske tradicije
 10. kritički prosuđivati metodologiju i spoznajni doseg moderne znanosti
 11. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 12. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 13. preispitati načela i metode filozofije politike pri razmatranju aktualnih društvenih i političkih pojava
 14. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 15. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 16. kritički procjenjivati recentnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja
 17. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 18. primijeniti metode filozofijskog argumentiranja u javnim istupima na stručnim i znanstvenim skupovima te u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 19. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 20. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
225535 Estetika - seminar: Kantova Kritika moći suđenja
184186 Etika - seminar: Alijenacija i etika
170890 Etika - seminar: Biocentrizam u etici
51269 Filozofija jezika I
184190 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
160805 Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
184194 Filozofske teorije emocija
230719 Human Nature and Human Enhancement
117974 Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
37080 Indijska filozofija I
56169 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
51277 Metafizika
225538 Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
225539 Ontologija - seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
225543 Povijest filozofije - seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
225544 Povijest filozofije - seminar: Uvod u studij Hegela
131784 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
131785 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
184185 Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
145593 Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
51270 Filozofija jezika II
58532 Filozofija kulture
198880 Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
131763 Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija II
51260 Klasični njemački idealizam
225536 Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
225537 Logika - seminar: Prirodni jezici i logika
51267 Marx i marksističke filozofije
47422 Metodologija znanstvenog rada
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
225540 Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
225541 Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
225542 Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
64234 Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
51135 Suvremena estetika
131783 Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju