Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode i primijeniti ih u analizi metodologije predmetnog područja
 2. vrednovati valjanost znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima
 3. kritički prosuditi svezu epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 4. analizirati osnovne epistemologijske modele koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena
 5. primijeniti i analizirati logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 6. primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 7. vrednovati temeljne filozofijske postavke u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 8. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 9. procijeniti različite metodologijske pristupe novijih filozofijskih teorija i njihov odnos spram filozofijske tradicije
 10. kritički prosuđivati metodologiju i spoznajni doseg moderne znanosti
 11. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 12. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 13. preispitati načela i metode filozofije politike pri razmatranju aktualnih društvenih i političkih pojava
 14. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 15. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 16. kritički procjenjivati recentnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja
 17. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 18. primijeniti metode filozofijskog argumentiranja u javnim istupima na stručnim i znanstvenim skupovima te u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 19. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 20. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
198866 Etika - Seminar: Odgovornost za ne-ljudska živa bića
198871 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Psihoanaliza i politika medija
51269 Filozofija jezika I
145594 Filozofija odgoja - seminar: Moralna filozofija Davida Humea
131764 Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Niccola Machiavellija
160809 Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti
52674 Filozofija povijesti: Uvod u filozofiju povijesti
51279 Filozofija religije
184194 Filozofske teorije emocija
145597 Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika
37080 Indijska filozofija I
51267 Marx i marksističke filozofije
198868 Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija prakse i historijski materijalizam
51277 Metafizika
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
78268 Povijest filozofije - seminar: Hegel: Znanost logike
198869 Povijest filozofije - seminar: Platon, Simpozij
198870 Povijest filozofije - seminar: Rasprave o temeljima racionalizma u 17. stoljeću
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
184185 Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi
51270 Filozofija jezika II
198880 Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
198878 Filozofija politike - seminar: Patriotizam i kozmopolitizam
37078 Filozofija povijesti
160808 Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija II
51260 Klasični njemački idealizam
198875 Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike
47422 Metodologija znanstvenog rada
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
198877 Ontologija - seminar: Sartreov egzistencijalizam
198873 Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Identitet i diferencija
198872 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Stuttgartska privatna predavanja
198874 Povijest filozofije - seminar: Spor Humboldta i Hegela oko Bhagavadgite
145587 Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
198879 Socijalna filozofija - seminar: Socijalna filozofija Rose Luxemburg
125567 Teorija spoznaje - seminar: Foucault i problemi liberalnog guvermentaliteta
102204 Teorija spoznaje - seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije