Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati osnovne epistemologijske modele koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena
 2. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 3. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 4. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 5. primijeniti metode filozofijskog argumentiranja u javnim istupima na stručnim i znanstvenim skupovima te u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 6. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 7. primijeniti i analizirati logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 8. kritički procjenjivati recentnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja
 9. kritički prosuđivati metodologiju i spoznajni doseg moderne znanosti
 10. vrednovati temeljne filozofijske postavke u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 11. kritički prosuditi svezu epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 12. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 13. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode i primijeniti ih u analizi metodologije predmetnog područja
 14. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 15. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 16. preispitati načela i metode filozofije politike pri razmatranju aktualnih društvenih i političkih pojava
 17. primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 18. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 19. vrednovati valjanost znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima
 20. procijeniti različite metodologijske pristupe novijih filozofijskih teorija i njihov odnos spram filozofijske tradicije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Mentorske konzultacije I 125877
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bioetika 69886
Etika - Seminar: Spinoza, Etika 86786
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti 37078
Filozofija religije 51279
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529
Filozofija znanosti 51280
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija 131771
Indijska filozofija 2 51271
Indijska filozofija I 37080
Marx i marksističke filozofije 51267
Metafizika 51277
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 148118
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I 148122
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II 148119
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818
Suvremena estetika 51135
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije 131784
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 39 ECTS bodova (10652)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bioetika 69886
Etika - Seminar: Spinoza, Etika 86786
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti 37078
Filozofija religije 51279
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529
Filozofija znanosti 51280
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija 131771
Indijska filozofija 2 51271
Indijska filozofija I 37080
Marx i marksističke filozofije 51267
Metafizika 51277
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 148118
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I 148122
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II 148119
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818
Suvremena estetika 51135
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije 131784
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984