Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
4
Šifra
265798
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje kompetencija za analiziranje jezičnih pitanja i pojava u društvu, razumijevanje jezika u društvu te planiranja
istraživanja raznolikih društveno-jezičnih pojava. Specifične kompetencije obuhvaćaju kritičko promišljanje literature,
analiziranje društveno-jezičnih situacija kroz istraživanje mikro i makro pojava, te pripremu za samostalno postavljanje,
organiziranje i provođenje istraživanja.
Sadržaj
 1. Lingvistika i sociolingvistika - uvod u kolegij, definicije i teme sociolingvistike
 2. Povijesni pregled razvoja sociolingvistike - nastanak i razvoj sociolingvistike
 3. Povijesna sociolingvistika
 4. Interakcijska sociolingvistika
 5. Osnovni koncepti u sociolingvistici - jezična zajednica, varijanta i varijetet, lekt
 6. Problem definiranja stila u sociolingvistici
 7. Društvene varijable I - dob i jezik
 8. Društvene varijable II - rod i jezik
 9. Društvene varijable III - socioekonomski status i jezik
 10. Društvene varijable IV - etnicitet i jezik
 11. Jezično planiranje i standardizacija jezika
 12. Kontaktna lingvistika
 13. Teorije identiteta i jezika u sociolingvistici
 14. Istraživanje jezičnih stavova
 15. Metode istraživanja u sociolingvistici

Ishodi učenja
 1. Analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja
 2. Iz perspektive raznih ligvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene
 3. Komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i hrvatskom jeziku
 4. Objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 6. Samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
Metode podučavanja
predavanja,
samostalni zadaci - izlaganja
seminari, e-učenje - OMEGA
Metode ocjenjivanja

aktivno sudjelovanje na nastavi,
sudjelovanje u analizi pročitanih tekstova,
usmeno izlaganje kraćega zadanoga teksta,
ocjenjivanje uspjeha na ispitu,
ocjenjivanje seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Coulmas, F., (Ur.), 2000 (1997), The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell Publishers Ltd, Oxford.
 2. Coulmas, F., 2005, Sociolinguistics, The Study of Speakers´ Choices, Cambridge University Press, New York.
 3. Holmes, J., 2013, An Introduction to Sociolinguistics, 4th edition, Routledge, London and NewYork.
 4. Wardhaugh, R., 1992, An introduction to sociolinguistics, Blackwell, Cambridge, MA.
 5. Romaine, S., An Introduction to Sociolinguistics, Oxford University Press.
Dopunska literatura
 1. Labov, W., 1966, The social stratification of English in New York City, Center for Applied Linguistics, Washington DC.
 2. Milroy, L., Gordon, M., 2003, Sociolinguistics: method and interpretation, Blackwell Publishing, Oxford

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 10. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar