Naziv
Semantika razumijevanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
124369
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim teorijskim i metodološkim pristupima procesu razumijevanja, posebice u okviru pragmatike, semiologije i hermeneutike. Pregledom navedenih teorijskih okvira razumijevanje se raslojava kao složeni kognitivni i komunikacijski proces koji je temeljem jezične komunikacije i kognicije.
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija razumijevanja
 2. Razumijevanje kao proces semioze
 3. Razumijevanje i hermeneutika
 4. Razumijevanje i pragmatika; semantičko vs. pragmatičko značenje
 5. Razumijevanje i situacijski modeli
 6. Razumijevanje i uloga semantičke memorije
 7. Kolokvij br. 1
 8. Jezik i svijest
 9. Presupozicije
 10. Implikature
 11. Komunikacija i kognicija I – Teorija relevantnosti
 12. Komunikacija i kognicija II – razvojna perspektiva; teorija uma; intencionalnost
 13. Kako računalo (ne) razumije jezik?
 14. Kolokvij br. 2
 15. Rasprava o praktičnoj analizi

Ishodi učenja
 1. definirati razumijevanje kao višestruko interakcijsku aktivnost ljudskoga uma
 2. opisati proces semioze kao proces razumijevanja
 3. procijeniti koji su teorijski okviri adekvatni za interpretaciju procesa razumijevanja (hermeneutika, pragmatika, semiologija)
 4. nabrojiti više kognitivne procese koji su relevantni za razumijevanje (memorija, zaključivanje, jezična produkcija i percepcija, kategorizacija)
 5. argumentirano procijeniti relevantnost znanstvene i stručne literature za opis razumijevanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 6. oblikovati i provesti empirijske studije kvalitativnog i kvantitativnog tipa za potrebe interpretacije i kvantifikacije činjenica u odnosu između jezika i društva, uma, djelovanja te podučavanja, jezika i diskurzivnih praksi te jezika i etičnosti
 7. usporediti razlike u tipovima konteksta u kojima se jezični izrazi ostvaruju (kulturni, situacijski i jezični kontekst)
 8. analizirati različite oblike jezične upotrebe i jezičnog djelovanja (deikse, govorne činove, konverzacijske implikature, inferenciju, komunikacijsku namjeru te komunikacijsku suradnju i uljudnost)
 9. argumentirano obrazlagati relevantnost psiholingvističkih, sociolingvističkih, pragmalingvističkih, kritičkolingvističkih, glotodidaktičkih i filozofskojezičnih teorija i metoda za znanost o jeziku i širenje spoznaje o jeziku i jezičnoj komunikaciji
 10. primijeniti lingvističke metode i teorije o procesu razumijevanja u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza)
Metode podučavanja
predavanja, seminari, praktični zadaci
Metode ocjenjivanja
kolokviji; pisane zadaće

Obavezna literatura
 1. D. Škiljan, U pozadini znaka, Esej iz semiologija značenja, Zagreb: Školska knjiga, 1988.
 2. E. Beti, Hermeneutika
 3. G. Leech, Principles of Pramatics, London: Longman, 1983.
 4. M. Pupovac, Jezik i djelovanje, Zagreb: SSOH, 1990.
 5. M. Radovanović, Uvod u fazi lingvistiku, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009.
 6. T. A. Sebeok, Signs: an introduction to semiotics, Toronto: University of Toronto Press, 2001.
 7. D. Sperber & D. Wilson, Relevance: Communication and Cognition, Oxford: Blackwell, 1995.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar