Naziv
Semantika razumijevanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124369
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim teorijskim i metodološkim pristupima procesu razumijevanja, posebice u okviru pragmatike, semiologije i hermeneutike. Pregledom navedenih teorijskih okvira razumijevanje se raslojava kao složeni kognitivni i komunikacijski proces koji je temeljem jezične komunikacije i kognicije.
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija razumijevanja
 2. Povijesni pregled teorija o razumijevanju
 3. Razumijevanje i semiologija: razumijevanje se oblikuje, odrzava i razvija na osnovi različitih semioloških/znakovnih realnosti – ikoničkih, indeksičkih i simboličkih;
 4. Razumijevanje i hermeneutika: razumijevanje odnosa između znakova s kojima raspolažemo, te pretvaranje denotacijskih u konotacijska značenja; razumijevanje kao dvostruk postupak - postupak čitanja i postupak tumačenja
 5. Razumijevanje i pragmatika: intencionalnost, konvencionalnost i kontekstualiziranost ključne su pragmatičke točke razumijevanja
 6. Razumijevanje i kognicija: više kognitivnih aktivnosti sudjeluje u aktivnosti razumijevanja
 7. Razumijevanje konceptualizacije/kategorizacije, a unutar toga posebno ekstenzije
 8. Kolokvij br. 1
 9. Razumijevanje referencije i koreferencije, odnosno referencijalnih i koreferencijalnih izraza
 10. Razumijevanje presupozicija kao centralnog unutarznakovnog i unutartekstualnog vida razumijevanja
 11. Razumijevanje implikatura kao centralnog aspekta razumijevanja tekstualnosti i svjetovnosti
 12. Razumijevanje nepotpunih iskaza/tekstova: kako rekonstruiramo složena i manje složena oštećenja bilo historijskih bili svakodnevnih iskaza/tekstova
 13. Nerazumljivi iskazi: u različitim okolnostima i zbog različitih razloga ljudi proizvode nerazumljive iskaze, koje je veoma teško ili nemoguće rekonstruirati; zašto se to događa
 14. Granice razumijevanja: između više mogućih uzroka ograničavanja razumijevanja posvetit ćemo se trima – znanju, kontekstu, imaginaciji
 15. Kolokvij br. 2

Ishodi učenja
 1. definirati razumijevanje kao višestruko interakcijsku aktivnost ljudskoga uma
 2. opisati proces semioze kao proces razumijevanja
 3. procijeniti koji su teorijski okviri adekvatni za interpretaciju procesa razumijevanja (hermeneutika, pragmatika, semiologija)
 4. nabrojiti više kognitivne procese koji su relevantni za razumijevanje (memorija, zaključivanje, jezična produkcija i percepcija, kategorizacija)
 5. argumentirano procijeniti relevantnost znanstvene i stručne literature za opis razumijevanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 6. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici semantike razumijevanja
 7. usporediti razlike u tipovima konteksta u kojima se jezični izrazi ostvaruju (kulturni, situacijski i jezični kontekst)
 8. usporediti posebite doprinose različitih teorijskih okvira za opis razumijevanja
 9. primijeniti obrađene teorijske postavke na opis nove jezične građe
 10. primijeniti lingvističke metode i teorije o procesu razumijevanja u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
dva kolokvija tijekom semestra; pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. D. Škiljan, U pozadini znaka, Esej iz semiologija značenja, Zagreb: Školska knjiga, 1988.
 2. E. Beti, Hermeneutika
 3. G. Leech, Principles of Pramatics, London: Longman, 1983.
 4. M. Pupovac, Jezik i djelovanje, Zagreb: SSOH, 1990.
 5. M. Radovanović, Uvod u fazi lingvistiku, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009.
 6. T. A. Sebeok, Signs: an introduction to semiotics, Toronto: University of Toronto Press, 2001.
 7. D. Sperber & D. Wilson, Relevance: Communication and Cognition, Oxford: Blackwell, 1995.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar