Naziv
Mentalni leksikon
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124365
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Temeljitije upoznavanje posebne psiholingvističke teme - mentalog leksikona, i to i iz perspektive sveobuhvatnog istraživačkog područja jezične percepcije i produkcije te kao centrale procesne komponente u teorijama i modelima jezične upotrebe.
Sadržaj
 1. Osnovna načela psiholingvističkog pristupa, Jezična produkcija i recepcija, Modeli jezične upotrebe
 2. Modeli pamćenja Neuralna struktura - korelati jezičnog procesiranja
 3. Istraživačka područja, izvori podataka, metode
 4. Mentalni leksikon – rječnik, Riječ – reprezentacija u mentalnom leksikonu, Znanje riječi
 5. Leveltov model jezične produkcije
 6. Jedinice pohranjivanja i procesiranja; razine organizacije ML,
 7. Modeliranje mentalnog leksikona - leksikalizacije i leksički pristup
 8. Govorne pogreške – pogled u strukturu mentalnog leksikona
 9. Govorna fluentnost i jezično planiranje
 10. Mentalno leksikon i dječji jezik

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe mentalnom leksikonu proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistike, psiholingvistike, odnosno neuroznanosti i psihologije (modularne, interaktivne; modele direktnoga pristupa, pretraživačke; produkcijske i recepcijske).
 2. Razlikovati teorijske modele jezične upotrebe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj upotrebi. Opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije i procese leksikalizacije.
 3. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje).
 4. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina – fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku.
 5. Primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe odraslih ili djece, kako zdravih govornika, tako i onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika.
 6. Specifičnosti psiholingvističkih znanja povezati sa znanjima srodnih disciplina i pridonijeti interdisciplinarnim neuroznansvenim istraživanjima jezika i neuralnih korelata jezičnih jedinica i procesa.
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja psiholingvistike, osobite teorija i modela mentalnoga leksikona.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V. (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice, Ibis.d.o.o. Zagreb
 2. Harley T. A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory, Psychology Press Ltd
 3. Aitchison, J. (1994) Words in the mind: an introduction to the mental lexicon, Blackwell
 4. Warren, P. (2013): Introducing Psycholinguistics, Cambridge University Press, N.Y.
Dopunska literatura
 1. Kuvač, Palmović (2007) Metodologija istraživanja dječjeg jezika, Slap
 2. Erdeljac, Vlasta, Maja Lakuš (2013) Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka, U: A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević (ur) Jezik kao informacija, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Srednja Europa, Zagreb, 21-41.
 3. Fromkin (1973) Speech Errors as Linguistic Evidence

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar