Naziv
Mentalni leksikon
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
124365
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Temeljitije upoznavanje posebne psiholingvističke teme - mentalog leksikona, i to i iz perspektive sveobuhvatnog istraživačkog područja jezične percepcije i produkcije te kao centrale procesne komponente u teorijama i modelima jezične upotrebe.
Sadržaj
 1. Osnovna načela psiholingvističkog pristupa, Jezična produkcija i recepcija, Modeli jezične upotrebe
 2. Modeli pamćenja Neuralna struktura - korelati jezičnog procesiranja
 3. Istraživačka područja, izvori podataka, metode
 4. Mentalni leksikon – rječnik, Riječ – reprezentacija u mentalnom leksikonu, Znanje riječi
 5. Leveltov model jezične produkcije
 6. Jedinice pohranjivanja i procesiranja; razine organizacije ML
 7. Modeliranje mentalnog leksikona - leksikalizacije i leksički pristup
 8. Govorne pogreške – pogled u strukturu mentalnog leksikona
 9. Govorna fluentnost i jezično planiranje
 10. Mentalni leksikon i dječji jezik
 11. x
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe mentalnom leksikonu proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistike, psiholingvistike, odnosno neuroznanosti i psihologije (modularne, interaktivne; modele direktnoga pristupa, pretraživačke; produkcijske i recepcijske).
 2. Razlikovati teorijske modele jezične upotrebe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj upotrebi. Opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije i procese leksikalizacije.
 3. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje).
 4. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina – fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku.
 5. Primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe odraslih ili djece, kako zdravih govornika, tako i onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika.
 6. vrednovati mjesto jezika na kulturnom i individualnom planu utemeljenom na novim teorijskim i empirijskim spoznajama
 7. primijeniti odgovarajuću istraživačku metodologiju u istraživanjima jezičnih pojavnosti (semiološke analize, analize diskursa, bihevioralne i neurolingvističke metode) i interpretirati rezultate prema određenim teorijskim okvirom
 8. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice kognitivne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije psiholingvistikom i računalnom lingvistikom
 9. opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije te procese leksikalizacije
 10. usporediti različite teorije i modele mentalnog leksikona proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja - neurolingvistiku, psiholingvistiku, odnosno neuroznanost i psihologiju
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, bodovanje dolazaka, seminarski rad, ispit

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V. (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice, Ibis.d.o.o. Zagreb
 2. Harley T. A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory, Psychology Press Ltd
 3. Aitchison, J. (1994) Words in the mind: an introduction to the mental lexicon, Blackwell
 4. Warren, P. (2013): Introducing Psycholinguistics, Cambridge University Press, N.Y.
Dopunska literatura
 1. Kuvač, Palmović (2007) Metodologija istraživanja dječjeg jezika, Slap
 2. Erdeljac, Vlasta, Maja Lakuš (2013) Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka, U: A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević (ur) Jezik kao informacija, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Srednja Europa, Zagreb, 21-41.
 3. Fromkin (1973) Speech Errors as Linguistic Evidence

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar