Naziv
Metapodaci za upravljanje gradivom
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
129216
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti se osposobljavaju za razumijevanje, korištenje, vrednovanje i oblikovanje podatkovnih modela i shema metapodataka za upravljanje gradivom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Ključne značajke entiteta, odnosa i zapisa u sustavima za upravljanje gradivom
 3. Metapodaci
 4. Sheme metapodataka
 5. XML
 6. Sheme metapodataka vezane uz arhivisko gradivo (EAD)
 7. Odnos arhivističkih normi i shema metapodataka
 8. ARHiNET - mrežni informacijski sustav za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom
 9. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq
 10. Metapodaci i digitalizacija
 11. Dublin Core shema metapodataka
 12. Strukturalni metapodaci (METS standard za kodiranje i prijenos metapodataka)
 13. Metapodaci i upravljanje elektroničkom građom (OAIS i PREMIS standardi)
 14. Inteoperabilnost metapodataka
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. primjenjivati modele i sheme metapodataka za upravljanje građom
 2. identificirati i analizirati korisničke informacijske potrebe
 3. planirati i organizirati postupke vezane uz upravljanje gradivom temeljeno na metapodacima
 4. koristiti, vrednovati i oblikovati podatkovne modele i sheme metapodataka za upravljanje gradivom
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na uspješnom savladavanju zadataka na vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003.
 2. Jozo Ivanović, Sheme metapodataka i upravljanje dokumentima, Arhivski vjesnik 44 (2001), str. 103-121.
Dopunska literatura
 1. Tomislav Ćepulić, MoReq i uredsko poslovanje. Arhivski vjesnik 46 (2003), str. 77 84
 2. Requirements for Electronic Records Management Systems, Public Record Office, London 2002. (URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/)
 3. Jozo Ivanović, Mirna Willer, Goran Zlodi, Dublin Core: uvodne informacije, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 206.
 4. MoReq2010 : Prijevod specifikacije s engleskog na hrvatski jezik. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Hrvatski državni arhiv (neverificirana verzija, ver. 0.1, 08.12.2011.) [Dostupno na: http://www.arhiv.hr/cs/groups/public/documents/document/mdaw/mdey/~edisp/web2hdarhivloc012202.pdf ]
 5. Sadržaj podataka za odabir i oblik odrednica (pristupnica) prema elementima Dublin Corea, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 207-215.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij