Naziv
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
2
Šifra
225439
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine pisanja eseja, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Vrste teksta. Prepoznavanje različitih vrsta teksta: stručni tekst, grčki mit, beletristika, lirska pjesma, sažetak iz znanstvenog časopisa, kratka priča, novinski članak. Prepoznavanje jezičnih osobina teksta: sudionici, upotreba glagolskih vremena, vrste glagola, izražavanje u prvom ili trećem licu, stručni vokabular, imenske fraze, vrijeme i mjesto događaja, stvarni ili izmišljeni događaji i likovi. Određivanje svrhe različitih tipova teksta.
 2. Parafraziranje i citiranje. Navođenje točnih riječi iz originalnog izvora. Prenošenje autorovih misli i ideja svojim riječima. Parafraziranje i citiranje kao potpora vlastitim idejama, prikazivanje različitih točki gledišta, navođenje primjera i dokaza. Navođenje točnog izvora da bi se izbjeglo plagiranje. Uključivanje citata i parafraza u tekst. Dodavanje bibliografije po abecednom redu. Elementi bibliografske jedinice. Korištenje akademskog vokabulara.
 3. Generalizacija, kvalifikacija, oprezan stil. Uočavanje općih ideja i specifičnih detalja u tekstu. Izražavanje stupnja općenitosti pomoću izraza za vjerojatnost (certainly, definitely, possibly), učestalost (often, always, occasionally) i količinu (all, most, majority). Akademski stil pisanja kao «oprezan» stil koji dopušta i ostale mogućnosti i točke gledišta. Ilustracija na tekstu «Adjusting to Higher Education» (»Academic Writing Course», str. 66).
 4. Pisanje sažetaka. Analiza odlomaka teksta, pronalaženje glavne ideje odlomka. Sažimanje glavne ideje u rečenicu. Rad na primjerima: studenti sastavljaju sažetak teksta na osnovu sažetka odlomka. Organizacija ideja u obliku odlomka kao fizičke i konceptualne cjeline. Postizanje logičnog slijeda događaja pomoću vremenskih oznaka i glagolskih vremena. Razrada ideje kroz opće i pojedinačne tvrdnje, argumenata za i protiv te zaključci koji proizilaze iz argumenata.
 5. Rasprava. Rasprava kao oblik izražavanja stavova i mišljenja. Izražavanje argumenata za i protiv. Potkrijepljivanje argumenata dokazima. Usmeno izlaganje na akademske i stručne teme i rasprava. Domaći rad: pisanje bilježaka koji izražavaju argumente za i protiv neke pozicije .
 6. Izražavanje činjenica i mišljenja. Doslovno značenje (denotative) i asocijativno značenje (connotative) kroz koje autor izražava svoje stavove. Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja da bi se moglo razlikovati činjenice od stavova. Razlika između perspective (froma historic point of view, historically speaking, in historic terms) i stance (in my opinion, as I see it). Slušni materijal: prepoznavanje fraza kojima se izražavava mišljenje. Rad na tekstu.
 7. Interpretacija grafičkih podataka. Interpretacija grafički prikazanih podataka: grafikona, dijagrama, tabela. Pisanje teksta na osnovu grafičkih prikaza i obrnuto. Razumijevanje i komentiranje statističkih podataka. Vokabular koji se koristi pri intepretaciji grafičkih prikaza (npr. increase, decrease, fluctuation, reduction). Usmeno izlaganje na akademsku/ stručnu teme i rasprava.
 8. Akademski vokabular. Obrada kraćih tekstova po izboru studenata. Naglasak na akademski vokabular i vokabular struke. Popis akademskih riječi (academic word lists). Učestalost akademskih riječi. Provjera razumijevanja teksta. Razumijevanje različitih tipova ispitnih pitanja (comment on, analyse, describe, explain, list, compare, contrast). Usmena izlaganja na akademske i stručne teme i diskusija.
 9. Pisanje eseja: definicija eseja, struktura eseja, tipovi eseja; explanation essay, argument essay, discussion essay, exposition essay. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 10. Explanation essay: struktura eseja na razini cjeline teksta; organizacija paragrafa. Analiza izvornog eseja tog tipa. Plan eseja. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 11. Argument essay: struktura eseja na razini cjeline teksta; organizacija paragrafa. Analiza izvornog eseja tog tipa. Plan eseja. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 12. Discussion essay: struktura eseja na razini cjeline teksta; organizacija paragrafa.. Analiza izvornog eseja tog tipa. Plan eseja. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.
 13. Exposition essay: struktura eseja na razini cjeline teksta; organizacija paragrafa.. Analiza izvornog eseja tog tipa. Plan eseja. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi
 14. Ponavljanje gradiva kao priprema za pismeni ispit. Utvrđivanje materijala za usmeni ispit.
 15. Pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na engleskom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta / rada na engleskom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodima učenja, a uključuju grupni rad i rad u paru, frontalni rad kroz objašnjenje gradiva, rad na tekstu i diskusije na temu, samostalni rad, individualna usmena izlaganja, rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, usmeno izlaganje, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. De Chazal, E. & McCarter, S.: Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes, upper-intermediate/B2; Oxford University Press, Oxford, 2012.
 2. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Pearson Education Limited, Harlow, 1999.
 3. Cox, K. & Hill, D.: EAP now!, English for Academic Purposes, Pearson Longman, Pearson Education Australia, 2004.
Dopunska literatura
 1. Powel, M.: Presenting in English, LTP Business, London, 1996.
 2. Mikulić, Gordana& Krvavac, Alka: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 3. Zemach, D. E. & Rumisek L.A.: Academic Writing: From Paragraph to Essay; MacMillan Education, Oxford, 2003.
 4. Ruetten, K. M.: Developing Composition Skills; Heinle& Heinle Publishers, London, 1997.
 5. Stručni materijali s Interneta

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar