Naziv
Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
160823
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s reprezenativnim teorijama i modelima pamćenja u žanrovima i formama suvremene američke književnosti i kulture, posebice romanu i filmu. U kolegiju će se razmatrati različite žanrovske manifestacije povijesnoga, kolektivnoga i indivdualnoga pamćenja i načina na koji participiraju u javnim debatama u američkome društvu.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Seminar, predavanja. Individualne zadaće.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij