Naziv
smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela Sjedinjenih Američkih Država
 2. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima SAD-a
 3. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima SAD-a povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga i drugih kultura engleskog govornog područja)
 4. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 5. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
 6. provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 7. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 9. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela SAD-a
 10. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture SAD-a i drugih kultura engleskog govornog područja
 11. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
 12. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 13. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 14. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a
 15. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10847)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10847)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10847)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
4. semestar
1. Obavezni predmeti