Naziv
Prijevodne inačice Biblije
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118125
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će steći znanja o hrvatskim biblijskim prijevodima, razumijet će osnovne razlike u prijevodima te će osposobiti za raščlambu biblijske prijevodne građe. Razvit će i svijest o mogućoj presudnoj ulozi pojedinih jezičnih elemenata svih razina u tekstu.
Sadržaj
 1. Biblija i hrvatski prijevodi.
 2. Analiza teksta: Ljubiš li me?
 3. Metode jezične usporedbe prijevoda.
 4. Analiza teksta o Davidovu grijehu s Bat-Šebom.
 5. Samoznačnost i suznačnost.
 6. Značenjski odnosi među riječima.
 7. Analiza teksta o Zakeju.
 8. Neobilježeno i obilježeno u jeziku.
 9. Sinonimi kao prototipno ustrojena kategorija.
 10. Analiza teksta o Jairovoj kćeri
 11. Istoznačne i srodne riječi
 12. Pogrješke u prijevodima.
 13. Prednosti i nedostatci različitih vrsta hrvatskih prijevoda.
 14. Predlošci hrvatskih biblijskih prijevoda.
 15. Autorstvo prijevoda i okolnosti njihova izlaska

Ishodi učenja
 1. Samostalno istraživati i kritički vrednovati jezične pojave u prošlosti i sadašnjosti.
 2. Proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko posuđivanje.
 3. Primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova.
 4. Samostalno istraživati jezik kao sredstvo i ishod međudjelovanja u njegovoj spoznajnoj, osjećajnoj, stvaralačkoj i društvenoj ulozi.
 5. Pepoznati i preispitati ulogu pojedinih jezičnih elemenata u tekstu
 6. Primijeniti stečena znanja na kritičku analizu i tumačenje odabranoga teksta
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, usporedna analiza različitih odrednica i prijevoda, rješavanje i analiziranje zadanih jezikoslovnih problema, pojedinačni i grupni rad na zadatcima.
Metode ocjenjivanja
Studenti sudjeluju u svim oblicima nastave te izrađuju seminarske zadatke i rad. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnoga procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u oblikovanju konačne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Jambrek, S., Knežević, R. (2007) Kronološki pregled objavljenih potpunih i djelomičnih prijevoda Biblije na hrvatski jezik, KAIROS - Evanđeoski teološki časopis, god. I., br. 1, str. 137-156
 2. Jelaska, Z. (2007) Načela određivanja sinonima, u J. Mojsieva-Guševa i sur. (ur.) Filološke studije 5, vol. 2, Skopje-Perm-Ljubljana-Zagreb: Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda, Skoplje 209-220.
 3. Jelaska, Z. (2008) Ljubiš li me? Ti znaš da te volim: O bliskoznačnicama i raznoznačju, u Mirković, S. (ur.) Babićev zbornik o 80. obljetnici života, Slavonski Brod, Ogranak MH, 125-170.
 4. Jelaska, Z., Novak-Milić, J. (2012) Biblija kao jezikoslovna građa - gramatička i značenjska obilježja, Lahor 13: 1-16.
 5. Jelaska, Z., Cvikić, L. (2004) Finding Distinction between Synonyms, u Bračić, S., Čuden, D. (eds.) Linguistic Studies in the European Year of Languages, Peter Lang , pp. 273-281.
 6. Knežević, R. (2007) O revizijama Šarićevih biblijskih prijevoda s analizom postupka revizije prijevoda Judine poslanice, KAIROS - Evanđeoski teološki časopis / Godište I., br. 1, str. 23-60
 7. Lujić, B. (2007) Lingvističke teorije prevođenja i novi hrvatski prijevod Biblije, Bogoslovska smotra, 7/1
 8. Jelaska, Z., Babić, N. (2020) Hrvatski biblijski stil, u Barševski i sur. (ur.) Bibliana - hrvatski prijevodi Biblije
Dopunska literatura
 1. Kekelj, M., Babić, N. (2012) Dvojbe i dvojnosti u razvrstavanju biblijske leksičke građe, Lahor 13: 17-34.
 2. Mihić, T. (2012) Sinonimi i razlike u hrvatskim prijevodima na primjeru Lk 22,54-62, Lahor 13: 138-174.
 3. KAIROS - Evanđeoski teološki časopis / god. I., br. 1, str. 61-90.
 4. Jelaska, Z., Kekelj, M., Baričević, V. (2011) Čestotna obilježja imenica Ivanova i Lukina evanđelja Zbornik V. slavističkoga kongresa, Rijeka
 5. Tomašić, A., Brkić, M. (2012) Udio vrsta hrvatskih riječi u sva četiri kanonska evanđelja, Lahor 13: 85-101
 6. Vrtić, I. (2006) Hrvatske redakcije Karadžić-Daničićeva prijevoda Svetoga pisma, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32
 7. Jelaska, Z., Baričević, V. (2012) Leksička jednostavnost i značenjska složenost rječnika Ivanova evanđelja, Lahor 13: 102-137.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar