Naziv
Razvoj i učenje jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
124368
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Razvoj i učenje jezika) student će moći usporediti različite metodološke pristupe u istraživanju dječjeg jezika, razlikovati faze razvoja govorne interakcije i kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja usvajanja i učenja dječjeg jezika.

Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Biheviorizam
 3. Kognitivno-evolucionističke teorije razvoja inteligencije i jezika
 4. Kognitivno-socijalne teorije razvoja mišljenja i jezika
 5. Interakcionističke teorije učenja jezika
 6. Nativističke teorije usvajanja jezika
 7. Prvi kolokvij
 8. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; fonologija
 9. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; morfologija
 10. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; sintaksa
 11. Odabrana poglavlja: semantika, pragmatika i diskurs dječjeg jezika
 12. Razvoj govorne interakcije: razgovora, naracije i argumentacije
 13. Razvoj jezične imaginacije i razvoj simboličke funkcije
 14. Atipični jezični razvoj; odstupanja od zdravog jezičnog razvoja
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojati i objasniti teorije učenja jezika 20. Stoljeća
 2. usporediti aspekte učenja i aspekte usvajanja jezika
 3. razlikovati faze razvoja govorne interakcije (razgovora, pripovijedanja, argumentacije)
 4. procijeniti važnost pojedinog jezičnog poremećaja u toku usvajanja jezika
 5. usporediti različite metodološke pristupe u istraživanju dječjeg jezika
 6. vrednovati iznesene teorijske i istraživačke teze, iznesene argumente, odabranu metodologiju i izvedene zaključke u vlastitim ili tuđim istraživanjima
 7. obrazložiti odnos jezika, mozga i psihe; psihološke i socijalne aspekte razvoja i učenja jezika, jezične poremećaje (afazija i disleksija) te odraz u demencijama, autizmu i psihozama. Obrazložiti relevantnost za jezičnu sposobnost i rehabilitaciju
 8. argumentirano obrazlagati relevantnost psiholingvističkih, sociolingvističkih, pragmalingvističkih, kritičkolingvističkih, glotodidaktičkih i filozofskojezičnih teorija i metoda za znanost o jeziku i širenje spoznaje o jeziku i jezičnoj komunikaciji
 9. imenovati i obrazložiti različite teorije učenja i usvajanja (behavioristička, nativistička, interakcionistička), odnosno institucionalnog podučavanja jezika (u kontekstu dvojezičnosti i višejezičnosti)
 10. oblikovati i provesti empirijske studije kvalitativnog i kvantitativnog tipa za potrebe interpretacije i kvantifikacije činjenica u odnosu između jezika i društva, uma, djelovanja te podučavanja, jezika i diskurzivnih praksi te jezika i etičnosti
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Bavin, E.L. (ur.) (2009) The Cambridge Handbook of Child Language. Cambridge University Press.
 2. Cattell ,R. (2007) Children's Language Consensus And Controversy. Continuum International Publishing Group.
 3. Clark E. (2003) First Language Acquisition Cambridge. University Press.
 4. Hoff, E. i Shatz, M. (ur.) (2007) Blackwell handbook of language development. Blackwell Publishing Ltd.
 5. O’Grady W. (2005) How Children Learn Language. Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Verhoeven, L. i Balkom, H. (ur.) (2004) Classification of Developmental Language Disorders Theoretical Issues and Clinical Implications. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar