Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
160754
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti povezanost jezičnih i izvanjezičnih pojava, spregu komunikacijske i simboličke razine jezika te ulogu jezika u kreiranju ideoloških pogleda. Razviti sposobnost kritičkog pogleda na proširene ideje o jeziku i jezičnoj varijantnosti. Razviti metodološke i analitičke vještine za samostalna sociolingvistička istraživanja.
Sadržaj
 1. Sociolingvistika kao grana lingvistike. Jezik, dijalekt, akcent, varijetet.
 2. Metode terenskog rada. Sociolingvistički intervju.
 3. Jezične ideologije i kritička analiza diskursa 1.
 4. Jezične ideologije i kritička analiza diskursa 2.
 5. Jezik i identitet. Govorne zajednice.
 6. Jezik i društvena klasa. Jezik i etnicitet.
 7. Bilingvizam i prebacivanje kodova.
 8. PRVO PONAVLJANJE.
 9. Jezik, rod i spolnost.
 10. Jezik i stil. Jezični stavovi.
 11. Jezična politika i jezično planiranje.
 12. Sociolingvistika i usvajanje drugog jezika.
 13. Jezični krajobrazi. Izumiranje jezika.
 14. Prezentacije istraživačkih projekata.
 15. DRUGO PONAVLJANJE.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanistickih istraživackih problema u novim situacijama
 2. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezicna raslojavanja i promjene
 3. procijeniti razlicite lingvisticke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju
 4. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zakljucak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 5. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
Metode podučavanja
Nastava na kolegiju odvija se putem predavanja i seminarskih rasprava, s naglaskom na samostalnom radu. Za seminarsku raspravu studenti trebaju za svaki tjedan unaprijed pročitati zadane tekstove i biti spremni kritički o njima raspravljati. Svaki će student tijekom semestra (1) predstaviti seminarsku temu na temelju zadanog teksta i osmisliti pitanja za usmenu raspravu te (2) provesti, napisati i u drugom dijelu semestra predstaviti vlastito istraživanje u obliku seminarskog rada. Taj se seminarski rad sastoji od provedbe jednog sociolingvističkog intervjua, transkripcije građe te obrade podataka uz referiranje na relevantnu literaturu.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena u kolegiju dobiva se na temelju pismenog ispita (60%) i napisanog seminarskog rada o vlastitom istraživanju (40%).

Obavezna literatura
 1. Trudgill, Peter (2000) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. (4. izdanje). London/New York: Penguin.
 2. Llamas Carmen, Mullany Louise i Peter Stockwell (ur.) (2007) The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Hudson, Richard (1996) Sociolinguistics. (2. izdanje). Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Romaine, Suzanne (2007) Language and Society. Oxford: Oxford University Press.
 3. Stockwell, Peter (2007) Sociolinguistics: A Resource Book for Students. (2. izdanje). London/New York: Routledge.
 4. Wardhaugh, Ronald i Janet M. Fuller (2015) Introduction to Sociolinguistics. (7. izdanje). Oxford: Wiley-Blackwell.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij