Naziv
Srednjovjekovni latinski jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117701
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Srednjovjekovni latinski jezik I podrazumijeva teoretsko upoznavanje i praktično svladavanje latinskoga jezika kojim su pisani srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest od IX. do XII. stoljeća. Hrvatski srednjovjekovni latinitet odlikuje se osobitostima i ima određena nacionalna obilježja kao i kod drugih naroda. Jezik je to epigrafičkih spomenika i diplomatičke građe. Kroz čitanje, prevođenje i analizu izabranih najvažnijih dokumenata stječe se vještina razumijevanja i korištenja tih povijesnih vrela. Osnovne teme: diplomatička građa (vladarske isprave i kartulari), epigrafički spomenici. Studenti će dobiti osnovna znanja iz srednjovjekovnog latiniteta kojim su pisani dokumenti koji predstavljaju povijesna vrela za hrvatsku srednjovjekovnu povijest. U okviru predmeta steći će se teoretsko znanje kao i praktično svladavanje latinskog jezika koji se koristio od IX. do XII. stoljeća na hrvatskim povijesnim prostorima.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Literatura.
 3. Nastanak i glavne karakteristike srednjovjekovnog latiniteta.
 4. Franački anali i kronike.
 5. Pisma pape Ivana VIII.
 6. Trpimirova isprava.
 7. Trpimirova isprava II. dio.
 8. Zvonimirova zavjernica.
 9. Kartular samostana sv. Marije.
 10. Kartular samostana sv. Marije II. dio
 11. Kartular samostana sv. Petra
 12. Kartular samostana sv. Petra II. dio.
 13. Saborski zaključci iz X. st.
 14. Fundacijska listina samostana splitskih benediktinki
 15. Fundacijska listina samostana splitskih benediktinki II. dio

Ishodi učenja
 1. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 2. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 3. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 4. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 5. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 6. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 7. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 8. Primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. pomoćne povijesne znanosti, uporaba drevnih jezika i pisama).
 9. Primijeniti znanja stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih radova.
 10. Primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.).
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe, po mogućnosti i u arhivu.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%).

Obavezna literatura
 1. TEKAVČIĆ, Pavao, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova), Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1970.
 2. Supetarski kartular - Chartulare sancti Petri (Jura sancti Petri de Gomai). Uredio i popratio uvodnim arheološkim, historijsko-topografskim, paleografskim, diplomatičkim i hronološkim studijama Viktor NOVAK. Lingvistička analiza Petar SKOK, (Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 43), Zagreb 1952., str. 246-251.
 3. PERIĆ, Olga, Jezični slojevi Trpimirove darovnice, Živa antika, god. XXXIV, sv. 1-2, Skopje 1984.
 4. MANTELLO, F. A. C. – RIGG, A. G., Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, Washington 21999.
 5. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Sabrali Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović, izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, sv. I, Zagreb 1967. (izbor tekstova)
Dopunska literatura
 1. Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, sv. I-II, Zagreb 1973-1978.
 2. DU CANGE, Charles du Fresne, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz 1954. (anastatsko izdanje)
 3. BARTAL, Antonius, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, In aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae-Budapestini 1901.
 4. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophylacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis Joannis Baptistae Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar