Naziv
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117491
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti stječu uvid u materijalnu ostavštinu starohrvatskih grobalja (7. do 11. st. ), te usvajaju osnovne kronološke i tipološke pojmove koji se odnose na ranosrednjovjekovno razdoblje. Analiza arheološkog materijala, koja uključuje usporedbu sa srodnim slavenskim područjima, podloga je za usvajanje spoznaja o povezanosti pojava u ranome srednjem vijeku.
Sadržaj
 1. Sintagma starohrvatska groblja u nazivu kolegija - njezina upotreba i kritička stajališta u suvremenoj literaturi.
 2. Vremenski okviri trajanja starohrvatskih grobalja i različite periodizacije u literaturi.
 3. Karamanova periodizacija - razlikovanje poganskog i kristijaniziranog horizonta ranosrednjovjekovnih grobalja.
 4. Poganski horizont u Dalmaciji - arheološki materijal (prilozi) u grobovima i vremenske granice horizonta. Paljevinska i skeletna groblja.
 5. Paljevinska groblja u Dalmaciji - analiza primjera.
 6. Skeletna groblja poganskoga horizonta u Dalmaciji - primjeri.
 7. Karolinški nalazi u grobovima s kraja 8. i početka 9. st. - horizont Biskupija - Crkvina.
 8. Kristijanizirana groblja (horizont) u Dalmaciji - arheološki materijal i odabrana groblja.
 9. Groblja na redove kristijaniziranoga horizonta u Dalmaciji - karakteristike i primjeri.
 10. Crkvena groblja kristijaniziranoga horizonta u Dalmaciji - vrijeme pojavljivanja i odnos grobova spram crkvene arhitekture.
 11. Primjeri crkvenih grobalja 9., 10. i 11. st.
 12. Starohrvatska groblja u Hrvatskom primorju i Istri i groblja na području BiH.
 13. Strani utjecaji i materijal u ranosrednjovjekovnim grobovima na tlu hrvatske države.
 14. Horizonti s poganskim i kristijaniziranim karakteristikama u kontekstu razvoja društva i crkvene organizacije u Hrvatskoj.
 15. Starohrvatska groblja u komparaciji s drugim slavenskim ranosrednjovjekovnim grobljima.

Ishodi učenja
 1. Sposobnost provođenja stručne i znanstvene analize ranosrednjovjekovne arheološke građe.
 2. Primjena recentnih spoznaja i teorija.
 3. Osposobljenost za izradu stručnog i znanstvenog rada.
 4. Osposobljenost za prezentiranje stručnih podataka znanstvenoj i široj javnosti.
Metode podučavanja
Predavanja popraćena ilustrativnim materijalom (fotografije i crteži, terenska dokumentacija).
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, Zagreb 1980.
 2. J. Belošević, Starohrvatsko groblje na Ždrijacu u Ninu, Zadar 2007.
 3. Lj. Karaman, Iskopine društva "Bihaća" u Mravincima i starohrvatska groblja, Rad JAZU, knj. 268, Zagreb 1940.
 4. A. Milošević, Karolinški utjecaji u kneževini Hrvatskoj, Hrvati i Karolinzi, Rasprave i vrela, Split 2000, 106-139.
 5. M. Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Split 2009.
 6. Z. Gunjača, Groblje u Dubravicama kod Skradina i druga groblja 8.-9. stoljeća u Dalmaciji, u: Etnogeneza Hrvata, Zagreb 1995.
Dopunska literatura
 1. J. Belošević, Die ersten slawischen Urnengraeber auf dem Gebiete Jugoslawiens aus dem Dorfe Kašić bai Zadar, Balcanoslavica 1, Beograd 1972, 73-86.
 2. Ž. Cetinić, Stranče-Gorica, starohrvatsko groblje, Rijeka 1998.
 3. D. Jelovina, Starohrvatske nekropole na području između rijeka Zrmanje i Cetine, Split 1976.
 4. D. Jelovina, Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju HAS, Split 1986.
 5. Kolokvij o Bribiru, SHP 10/1968.
 6. J. Werner, Zur Zeitstellung der altkroatischen Grabfunde von Biskupija-Crkvina (Marienkirche), Schild von Steier 15/16, 1978-79, 227-237.
 7. T. Burić-S. Čače-I. Fadić, Sv. Juraj od Putalja, Split 2001.
 8. R. Jurić, Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije, Izdanja HAD-a 11/2, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar