Naziv
Sustavi za označivanje i pretraživanje I
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117608
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipologijama i vrstama sustava za pretraživanje, pojmovnim određenjima, teorijskim konceptima, zakonitostima i praktičnim dosezima u području pretraživanja informacija te ih potaknuti na kritično promišljanje suvremenih promjena u području.
Sadržaj
 1. Pojmovna određenja: sustavi za pretraživanje, sustavi za označivanje. Pretraživanje i pregledavanje (browsing)
 2. Pretraživanje informacija (information retrieval), povijesni razvoj i dosezi.
 3. Modeli pretraživanja. Modeli traženja informacija.
 4. Vrednovanje sustava za pretraživanje. Učinkovitost i djelotvornost u pretraživanju. Odaziv i preciznost
 5. Relevantnost i pertinentnost. Relevantnost u internetskom/hipertekstualnom okruženju.
 6. Problem jezika u pretraživanju. Problemi prirodnog jezika u pretraživanju i učinak jezičnih fenomena u pretraživanju
 7. Kontrolirani rječnici i postavljanje strategije pretraživanja uz kontrolirani rječnik.
 8. Jednostavno i složeno pretraživanje, korištenje sintakse i operatora u pretraživanju
 9. Pretraživanje po predmetu.
 10. Citatno pretraživanje i citatne baze podataka.
 11. Pre- i postkoordinirani sustavi
 12. Tezaurusi

Ishodi učenja
 1. znati definirati glavne karakteristike različitih sustava za pretraživanje
 2. razumjeti razlike između različitih tipova sustava za pretraživanje
 3. znati postaviti strategiju pretraživanja i provesti pretraživanje koristeći složenu sintaksu i operatore za pretraživanje
 4. znati objasniti uzročno-posljedičnu vezu između različitih vrsta označivanja i funkcionalnosti pretraživanja
 5. . tumačiti trendove u razvoju sustava za pretraživanje 6. objasniti postupke vrednovanja pretraživanja
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminar.
Metode ocjenjivanja
Pismeni, usmeni ispit. Seminar.

Obavezna literatura
 1. 1. Belkin, N. On the Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems. Available at: http://www.issisociety.info/peteringwersen/pif_online.pdf
 2. 2. Chowdhury, G.G. Introduction to modern information retrieval. London: LAP, 1999.
 3. 4. Ellis, D. The Dilemma of Measurement in Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science, 47(1), 2006, 23-36.
 4. 6. Saračević, T. Relevantnost i kako se istraživala. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 1/2(2007), 1-26.
 5. 7. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005. (Chapter 8 and 9)
 6. 8. Šauperl, A. Precoordination or not?: A new view of the old question. // Journal of Documentation, Vol. 65 Iss: 5, pp.817 – 833.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij