Cilj
Kolegij nudi pregled glavnih ideja i debata dvadesetostoljetne književne teorije. Studentima nudi alate za kritičku analizu književnoga teksta. Svaka dva tjedna fokus je na odabranom teorijskom pristupu književnim (i drugim) tekstovima. Od studenata se očekuje da pročitaju i kraći književni tekst. Uz seminarski rad, studenti moraju redovito pisati kraće zadaće.
Sadržaj
 1. Pregled kolegija, studentske obaveze Osnove akademskog pisma Zadaća za 2. tjedan
 2. Strukturalizam Claude Lévi-Strauss (bricolage, mytheme, binary oppositions) Vladimir Propp (the narrative language of a folktale) A.J. Greimas (universal grammar of narrative) Zadaća za 3. tjedan
 3. Poststrukturalizam/dekonstrukcija Roland Barthes “The Death of the Author”, S/Z logocentrism/phonocentrism vs. différance (Jacques Derrida); misreading, the anxiety of influence/belatedness (Harold Bloom) metahistory (Hayden White) Zadaća za 4. tjedan
 4. Psihoanalitička kritika Freud: das Unheimliche/the uncanny; dreamwork (displacement & condensation); repression & sublimation; ego-superego-id; Oedipus complex Lacan: displacement/condensation & metonymy/metaphor; the real, imaginary, symbolic; mirror stage; other/Other Zadaća za 5. tjedan
 5. Feministička kritika feminism/femaleness/femininity (Toril Moi) écriture féminine (Hélène Cixous) symbolic and semiotic aspect of language (Julia Kristeva) Zadaća za 6. tjedan
 6. Historijski materijalizam capital; ideology; class; hegemony; structure of feeling; form as “abstract of social relations”; literature and the world-system; totality; cognitive mapping Leon Trotsky “Literature and Revolution”; Raymond Williams “Marxism and Literature”; Fredric Jameson “The Political Unconscious”; Franco Moretti “Distant Reading” (selection) Zadaća za 7. tjedan
 7. Postkolonijalna teorija colonial/colonialist literature; colonial tropes; Orientalism (Said); hybridity (Bhabha); cultural diversity vs. cultural difference (Bhabha); mimicry (Lacan/Fanon/Bhabha), subaltern (Spivak); synergy (Young); transculturation, multiculturalism, dislocation; abrogation and appropriation (Ashcroft et al), metonymic gap

Ishodi učenja
 1. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog područja
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima engleskoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija,.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester/New York: Manchester University Press, 2002 (1995). (izbor) David Lodge, ed. Modern Criticism and Theory: A Reader. London/New York: Longman, 1991 (1988). (izbor) Vincent B. Leitch, gen. ed. The Norton Anthology of Criticism and Theory. New York/London: W.W. Norton, 2001. (izbor) MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th Edition. New York: The Modern Language Association of America. 2009.
Dopunska literatura
 1. Kraći književni tekstovi po izboru nastavnika.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar