Naziv
Estetika - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
6
Šifra
58630
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata nefilozofijskih studija s temeljima estetike kao filozofijske discipline koja im pruža opći uvid u ukupan filozofski pristup umjetnosti koji se može primijeniti u pristupima zasebnim poetikama, poput književnosti, slikarstva, muzike, arhitekture, filma itd. Riječ je o filozofijskim razmatranjima temeljnih estetičkih odnosa na razini objektivističke (predmet) i subjektivističke (akt) estetike, poput lijepog, uzvišenog i ružnog, sklada i disonance, simetrije i asimetrije, proporcije i disproporcije, pojave (odraza) i fenomena, genija i talenta, apstrakcije i realizma te temeljnih estetičkih kategorija, poput zora, percepcije, imaginacije, doživljaja i ukusa. Kolegij je podijeljen u tri temeljne cjeline (antička i srednjovjekovna filozofija umjetnosti, novovjekovna i moderna estetika te suvremena i postmoderna estetika) u kojima se navedeni odnosi i kategorije razmatraju. Ispit je koncipiran tako da student/ica koristi obveznu literaturu i jedno djelo dopunske literature po vlastitu izboru (djelo u rubrici B).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.
 2. Platonovo razmatranje položaja umjetnosti i pojma lijepoga
 3. Aristotelov hilemorfizam (metheksis i parousia) i smisao katarze
 4. Baumgartenovo osamostaljenje estetike (gnoseologia inferior)
 5. Kantova estetika (lijepo, uzvišeno, sud ukusa)
 6. Hegelova estetika (umjetnost kao »za nas nešto prošlo«)
 7. Schopenhauerov pojam genija
 8. Nietzscheova dionizijsko-apolonijska napetost umjetnosti
 9. Adornova, Benjaminova i Blochova estetička razmatranja (marksistička estetika)
 10. Hartmannova fenomenologijska estetika
 11. Lyotardova postmoderna estetika
 12. Ranciereova estetika kao »raspodjela osjetilnoga« i »eksces«
 13. Dantoov povratak konceptualnosti
 14. Završna rasprava
 15. Ponavljanje nastavnih cjelina

Ishodi učenja
 1. steći znanje o temeljnim estetičkim kategorijama
 2. razlikovati estetička razdoblja
 3. razlikovati režime umjetnosti
 4. razlikovati postmodernu od moderne estetike
 5. Usporediti i povezati temeljne filozofske sadržaje i pristupe unutar i između ključnih povijesnih razdoblja filozofije.
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Platon, Država (X. knjiga)
 2. Aristotel, O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005. (osobito poglavlja I-X)
 3. Baumgarten, Aleksandar Gotlib, Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd 1985.
 4. Kant, Immanuel, Kritika moći suđenja, Naprijed, Zagreb 1976. (dio: Analitika estetičke moći suđenja, str. 35-173)
 5. Hegel, G.W. F., Predavanja iz estetike, sv. I., Demetra, Zagreb 2011 (Uvod).
 6. Schopenhauer, Arthur, O geniju, Cid-nova, Zagreb 2012.
 7. Nietzsche, Friedrich, Rođenje tragedije, Matica hrvatska, Zagreb 1997.
 8. Adorno, Theodor, Estetička teorija, Nolit, Beograd 1979., ili Benjamin, Walter, Estetički ogledi, Školska knjiga 1986., ili Bloch, Ernst, O umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb 1981. (jedno od djela)
 9. Hartman, Nikolaj, Estetika, Kultura Beograd 1968. (Uvod)
 10. Lyotard, Jean-François, Postmoderno stanje, Ibis grafika, Zagreb 2005.
 11. Ransijer, Žak, Sudbina slika / Podela čulnog, Univerzitet Singidunum, Beograd 2013. (dio: Podela čulnog)
 12. Danto, Arthur, Nasilje nad ljepotom: estetika i pojam umjetnost, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 2007.
Dopunska literatura
 1. Asunto, Rozario, Teorija o lepom u srednjem veku, Srpska književna zadruga, Beograd 1975.
 2. Čačinovič, Nadežda, Estetika, Naprijed, Zagreb 1988.
 3. Čačinovič, Nadežda, Parvulla aesthetica, Antibarbarus, Zagreb 2004.
 4. Čačinovič, Nadežda, Uvod u filozofiju književnosti, Leykam international, Zagreb 2017.
 5. Danto, Arthur, Preobražaj svakidašnjeg, Kruzak, Zagreb 1997.
 6. Eco, Umberto, Estetički problem u Tome Akvinskoga, Globus, Zagreb 2001
 7. Eco, Umberto, On ugliness, Rizzoli, Ney York 2007.
 8. Eco, Umberto, Povijest ljepote, Hena com, Zagreb 2004.
 9. Eco, Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2007.
 10. Gadamer, Hans-Georg, Odledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb 2003.
 11. Goodman, Nelson, Jezici umjetnosti: pristup teoriji simbola, Kruzak, Zagreb 2002.
 12. Grasi, Ernesto, Teorija o lepom u antici, Srpska književna zadruga, Beograd 1974.
 13. Grlić, Danko, Estetika I-IV., Naprijed, Zagreb, 1974–79.
 14. Grlić, Danko, Friedrich Nietzsche, Naprijed-Nolit, Zagreb-Beograd 1988.
 15. Hartmann, Nicolai, Estetika, BIGZ, Beograd 1979.
 16. Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen, Reclam Verlag, Leipzig 1990
 17. Kierkegaard, Søren, Ili-ili, Veselin Masleša, Sarajevo 1990 (dio)
 18. Lukács, Gyorgy, Teorija romana, Veselin Masleša, Sarajevo 1990.
 19. Lyotard, Jean-Francois, Postmoderno stanje, Ibis grafika, Zagreb 2005.
 20. Michaud Yves, Umjetnost u plinovitu stanju: ogled o trijumfu estetike, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.
 21. Pareyson, Luigi, Teorija formativnosti, Demetra, Zagreb 2008.
 22. Ransijer, Žak, Politika književnosti, Adresa, Novi Sad 2008.
 23. Sunajko, Goran, Estetika ružnoga, Breza, Zagreb 2018.
 24. Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Beograd 2005.
 25. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (dio)

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar