Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 2. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 3. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 4. povezati znanstvena objašnjenja, zakone i teorije s epistemologijskim modelima
 5. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 6. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 7. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 8. objasniti različite postupke filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja
 9. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode
 10. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 11. primijeniti logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 12. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 13. kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu
 14. primijeniti metodologiju znanstvenog rada u području filozofije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Mentorske konzultacije I 125880
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka