Naziv
Jezični poremećaji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
117626
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Jezični poremećaji) student će moći:razlikovati osnovne karakteristike jezičnih poremećaja, usporediti različite metodološke pristupe u istraživanjima, kritički valorizirati znanstvenu literaturu te stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja.
Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Metode psiholingvističkih istraživanja
 3. Jezik i mozak
 4. Afazija
 5. Dementnost
 6. Prvi kolokvij
 7. Uloga frontalnog i temporalnog režnja
 8. Disleksija i disgrafija
 9. Drugi kolokvij
 10. Psihoze (shizofrenia)
 11. Psiholingvistička istraživanja shizofrenije
 12. Autizam
 13. Aspergerov sindrom
 14. Zaključno predavanje
 15. Treći kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti jezične poremećaje
 2. opisati temeljne karakteristike jezičnih poremećaja
 3. usporediti razlike i sličnosti pojedinih jezičnih poremećaja
 4. procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu o jezičnim poremećajima na hrvatskom i engleskom jezika
 5. primijeniti lingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom
 6. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja
 7. procijeniti primjerenost provedbe istraživanja, sociolingvističkih i psiholingvističkih, u skladu s etičkim, profesionalnim i društvenim odgovornostima
 8. oblikovati i provesti empirijske studije kvalitativnog i kvantitativnog tipa za potrebe interpretacije i kvantifikacije činjenica u odnosu između jezika i društva, uma, djelovanja te podučavanja, jezika i diskurzivnih praksi te jezika i etičnosti
 9. obrazložiti odnos jezika, mozga i psihe; psihološke i socijalne aspekte razvoja i učenja jezika, jezične poremećaje (afazija i disleksija) te odraz u demencijama, autizmu i psihozama. Obrazložiti relevantnost za jezičnu sposobnost i rehabilitaciju
 10. primijeniti metode istraživanja primijenjene lingvistike u interdisciplinarnom kontekstu lingvistike, psihologije, psihijatrije, sociologije, pedagogije, neuroznanosti i filozofije
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
3 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael, 1990: Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Ingram, John C. L., 2007: Neurolinguistics: an Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders, Cambridge: CUP.
 3. Whitaker, Harry A, 2010: Concise Encyclopedia of Brain and Language, Oxford: Elsevier.
Dopunska literatura
 1. Stimmer, Brigitte & Whiteker Harry A. (eds), 2008: Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar