Naziv
Jezični poremećaji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117626
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Jezični poremećaji) student će moći:razlikovati osnovne karakteristike jezičnih poremećaja, usporediti različite metodološke pristupe u istraživanjima, kritički valorizirati znanstvenu literaturu te stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja.
Sadržaj
 1. Uvodni sat; temeljni podaci o kolegiju, obaveze polaznika, literatura, raspored seminara
 2. Epistemološka priroda istraživanja jezičnih poremećaja i njihova relevantnost za istraživanje jezika
 3. Jezik i mozak
 4. Afazija
 5. Dementnost
 6. Prvi kolokvij
 7. Osnovne karakteristike jezičnih poteškoća kod oštećenja temporalnog i frontalnog režnja
 8. Disleksija i disgrafija
 9. Drugi kolokvij
 10. Psihoze (shizofrenia)
 11. Psiholingvistička istraživanja shizofrenije
 12. Autizam
 13. Aspergerov sindrom
 14. Zaključno predavanje
 15. Treći kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti jezične poremećaje
 2. opisati temeljne karakteristike jezičnih poremećaja
 3. usporediti razlike i sličnosti pojedinih jezičnih poremećaja
 4. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu o jezičnim poremećajima na hrvatskom i engleskom jezika
 5. primijeniti lingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom
 6. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja
 7. analizirati istraživanja o jezičnim poremećajima
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Bodovanje svih aktivnosti tijekom nastave: 3 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael, 1990: Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Ingram, John C. L., 2007: Neurolinguistics: an Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders, Cambridge: CUP.
 3. Whitaker, Harry A, 2010: Concise Encyclopedia of Brain and Language, Oxford: Elsevier.
Dopunska literatura
 1. Stimmer, Brigitte & Whiteker Harry A. (eds), 2008: Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar