Naziv
Kognitivni modeli semantičkih promjena
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
124364
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama dijakronijske semantike kao suvremene lingvističke discipline koja u okviru kognitivne lingvistike značenjske promjene promatra u sprezi jezika, uma i izvanjezičnoga svijeta. Dijakronijska semantika jasno se odvaja od etimologije, ima niz dodirnih točaka s predstrukturalističkim i strukturalističkim razumijevanjem značenjskih promjena, a danas je razvila jasne metode kojima pristupa i tumači mehanizme koji dovode do promjena značenja.
Sadržaj
 1. Uvod u dijakronijsku semantiku
 2. Semantičke promjene: predstrukturalizam
 3. Semantičke promjene: strukturalizam
 4. Semantičke promjene: kognitivna lingvistika
 5. Čimbenici semantičlkih promjena: uzroci i izvori I
 6. Čimbenici semantičlkih promjena: uzroci i izvori II
 7. kolokvij 1
 8. Polisemija: sinkronijski odraz dijakronijskih promjena
 9. Radionica 1
 10. Semasiološki pristup značenjskim promjenama
 11. Onomasiološki pristup značenjskim promjenama
 12. Poredbena dijakornijska onomasiologija
 13. Poredbena dijakornijska onomasiologija: ustroj kulturnih modela
 14. Kolokvij 2
 15. Radionica 2

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti obilježja predstrukturalističkog, strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa tumačenju semantičkih promjena.
 2. Objasniti sličnosti i razlike u pristupima semantičkim promjenama kroz tri lingvistička razdoblja.
 3. Objasniti mjesto dijakronijske semantike u suvremenom lingvističkom kontekstu, posebice u odnosu prema kognitivnoj lingvistici
 4. Klasificirati temeljne metode dijakronijske semantike.
 5. Analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike.
 6. Usporediti sličnosti i razlike značenjskih promjena koje zahvaćaju srodne i nesrodne jezike.
 7. procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe
 8. Samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke dijakronijskog semantičkog opisa
 9. objasniti važnost značenja kao jezične pojavnosti koja odražava pojmove strukture ljudskoga uma
 10. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, praktični rad
Metode ocjenjivanja
kolokvij, prezentacije, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Raffaelli, Ida, 2009. Značenje kroz vrijeme: poglavlja iz dijakronijske semantike. Disput. Zagreb
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar