Naziv
Rani srednji vijek u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
6
Šifra
170499
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s različitim ranosrednjovjekovnim lokalitetima i nalazima. Usvajanje znanja potrebnih za datiranje lokaliteta i arheološke građe. Studenti bi se trebali upoznati i s teorijskim pogledima na hrvatski rani srednji vijek.
Sadržaj
 1. Uvod u sadržaj kolegija. U nastavi se obrađuju počeci srednjega vijeka u Hrvatskoj i arheološki lokaliteti i građa na području ranosrednjovjekovne hrvatske države i bizantske Dalmacije, s osvrtom na ranosrednjovjekovno razdoblje i u drugim područjima današnje Hrvatske. U popratnom seminaru obrađuju se tematski povezana pitanja poput arheološke topografije pojedinih županija, arheoloških ostataka naselja, crkava.
 2. 7. i 8. st. u Hrvatskoj.
 3. Groblja do sredine 9. st. Paljevinski i skeletni ritus.
 4. Predromanička arhitektura 9. st.
 5. Ranosrednjovjekovni Nin - crkve i groblja.
 6. Istra u ranome srednjem vijeku.
 7. Sjeverna Hrvatska od 7. do 11. st.
 8. Značenje benediktinaca i istraživanja samostanske arhitekture.
 9. Karolinški nalazi u Hrvatskoj - Biskupija Crkvina.
 10. Arhitektura i skulptura 10. st.
 11. Druge slavenske države na istočnom Jadranu.
 12. Rana romanika u dalmatinskim gradovima.
 13. Rana romanika izvan dalmatinskih gradova.
 14. Nova naselja i gradovi.
 15. Ranosrednjovjekovna Hrvatska i druge slavenske države.

Ishodi učenja
 1. Prepoznavanje i mogućnost samostalne interpretacije nalaza iz razdoblja ranog srednjeg vijeka
 2. Poznavanje relevantne literature.
 3. Sposobnost uočavanja ranosrednjovjekovnih lokaliteta na terenu.
 4. Prepoznavanje sačuvanih građevina na temelju karakteristika gradnje i stilskih obilježja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar na kojem se izrađuju seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
Sadržaji predavanja provjeravaju se putem pismenog ispita. Seminarski radovi se izlažu tijekom trajanja seminara i predaju u pismenom obliku.

Obavezna literatura
 1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987.
 2. Hrvati i Karolinzi, Katalog, Split 2000.
 3. Starohrvatska prosvjeta 26/1999 (Bijaći) i 22/1995 (Sv. Spas)
 4. Starohrvatski Solin, Split 1992
 5. T. Marasović, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Split 1994.
Dopunska literatura
 1. V. Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Split 1996.
 2. Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930.
 3. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. st., Zagreb 1980.
 4. S. Čače, I. Fadić, T. Burić, Sv. Juraj od Putalja, Split 2001.
 5. S. Gunjača, Revizija iskopina u Biskupiji kod Knina god. 1950, Ljetopis JAZU 57/1953, 9-49.
 6. Bribir u srednjem vijeku, Split 1987.
 7. Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Pula 1995.
 8. M. Jurković, Od Nina do Knina, Zagreb 1992.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar