Naziv
Uvod u semantiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
154204
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na kolegiju se studenti uvode u temeljne probleme definiranja i opisa različitih tipova značenja (mentalizam, referencijalizam, kontekstualizam). Prikazuje se povijesni razvoj dominantnih pristupa opisu značenja u širem povijesnom lingvističkom kontekstu. Obrađuju se temeljni pojmovi semantike: odnos denotacija – konotacija, značenje – smisao, kao i temeljni semantički odnosi: antonimija, homonimija, sinonimija, hiponimija, hiperonimija, meronimija, taksonomski odnosi i dr. Iznose se teorijsko-metodološke postavke temeljnih modela semantičkoga opisa (komponencijalna analiza, teorija polja, kontekstna analiza) te teorijskih okvira iz kojih su se razvili.
Sadržaj
 1. Uvod. Problemi definicije značenja.
 2. Povijesni pregled opisa značenja. Predstrukturalistička semantika.
 3. Strukturalistička semantika. Značenje u jezičnom sustavu.
 4. Opis značenja: semička i komponencijalna analiza I.
 5. Opis značenja: semička i komponencijalna analiza II.
 6. Opis značenja: model polja.
 7. Kolokvij 1.
 8. Opis značenja: kontekstna analiza
 9. Leksem i leksička semantika.
 10. Leksička semantika: međuleksički odnosi I.
 11. Leksička semantika: međuleksički odnosi II.
 12. Leksička semantika: polisemija
 13. Metafora i metonimija
 14. Kolokvij 2.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
 2. Nabrojiti glavne predstavnike predstrukturalističke, strukturalističke i poststrukturalističke semantike.
 3. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
 4. Obrazložiti sličnosti i razlike između pojedinih pristupa značenju tijekom lingvističke povijesti.
 5. Upoznati se s temeljnim pojmovima lekisčke semantike
 6. Upoznati se s osnovnim postavkama temeljnih modela semantičkoga opisa.
 7. Procijeniti primjenjivost pojedinoga modela semantičkoga opisa s obzirom na tip jezične građe.
 8. Stručno argumentirati u raspravama o temeljnim pitanjima semantičkoga opisa.
 9. Skupiti jezičnu građu i planirati osnovne analitičke postupke za opis značenja jezične građe.
Metode podučavanja
predavanja, rasprava, vježbe na odabranim primjerima
Metode ocjenjivanja
kolokviji (pismeni), ispit (pismeni)

Obavezna literatura
 1. Raffaelli, Ida (2015). O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Lyons, J. (1993) Semantics (I, II), Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Ullmann, S. (1983) Semantics – An Introduction to the Science of Meaning, Basil Blackwell
 4. Nida, E.A. (1975) Componential Analysis of Meaning, Mouton Publishers
 5. de Saussure, F. (2000). Tečaj opće lingvistike. Zagreb: ArTresor.
Dopunska literatura
 1. Bloomfield, L. (1966 [1933]). Language. New York: Taylor & Francis.
 2. Bréal, M. (1924) Essai d sémantique, Hachette, Pariz.
 3. Cruse, A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Leech (1981) Semantics, Penguin Books, London.
 5. Pottier, B. (1964) Vers une sémantique moderne ,TraLiLi
 6. Tafra, B. (2005) Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga.
 7. Taylor, J. R. (1995) Linguistic Categorization, Prototypes in Linguistic Theory, Clarendon Press

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar