Naziv
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
170491
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Arheologija kasnoga srednjega i novog vijeka bavi se vremenom koje nam je često vrlo dobro poznata i iz drugih izvora, prije svega iz povijesnih. U predavanjima će se govoriti o srednjovjekovnim i novovjekovnim središtima, kraljevskim gradovima, trgovištima, naseljima. Proučavat će se njihova urbana struktura, zgrade, kuće, palače, crkve, katedrale i ostalo. Nadalje govorit će se o srednjovjekovnim utvrdama (burgovima) i obrambenoj arhitekturi koja prethodi ratovima s Turcima, o selima i njihovim poljima, o crkvama i samostanima, njihovoj opremi, grobljima i o materijalnoj kulturi. Studenti bi se trebali upoznati s metodama istraživanja kasnosrednjovjekovne arheologije, te karakterističnim materijalom iz spomenutog razdoblja. Svladavanje gradiva o lokalitetima obrambenog karaktera predstavlja nezaobilaznu cjelinu pri proučavanju arheologije srednjeg vijeka, osobito kasnosrednjovjekovnog razdoblja iz kojega potječu brojna nalazišta. Analiza morfoloških karakteristika arhitekture na osnovi dostupne dokumentacije i literature. Interpretacija funkcije i vremensko opredjeljenje pojedinih lokaliteta na osnovi njihovih arhitektonskih ostataka te pokretnih arheoloških nalaza, a u kombinaciji s korištenjem povijesnih i drugih izvora.
Sadržaj
 1. Kasni srednji i novi vijek – uvodna razmatranja, kronološki okvir, problemi
 2. Povijesni izvori i arheološka interpretacija
 3. Razvoj naselja - srednjovjekovna središta, kraljevski gradovi, trgovišta, sela – urbana struktura
 4. Oblici kuća – njihov razvoj i pokućstvo
 5. Kultura života u naseljima
 6. Rane utvrde njihova tipologija i značenje
 7. Razvoj utvrda i burgova – osnovna tipologija i kronologija
 8. Dvorovi, dobra i manji posjedi
 9. Crkve i samostani te njihova oprema
 10. Arhitektonski i elementi i profilacije
 11. Agrarni uvjeti, obrada polja i organizacija posjeda
 12. Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna groblja – osnovne značajke
 13. Svakodnevni predmeti u gospodarstvu
 14. Ubojiti predmeti
 15. Opći trendovi i razvoj

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i objasniti kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 2. Nabrojati i savladati glavne povijesne procese vezane uz urbani razvoj srednje Europe.
 3. Objasniti i interpretirati glavna obilježja kasnog srednjeg i novog vijeka.
 4. Koristiti stručnu literaturu u samostalnom radu.
 5. Prepoznati i objasniti prostornu organizaciju objekata (burgova, sela, kuća, crkava, groblja, samostana)
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Burgen in Mitteleuropa, Ein Handbuch, Band 1. Bauformen und Entwicklung (ur. J. Zeune), Stuttgart 1999. (od str. 182 do str. 256)
 2. Burgen in Mitteleuropa, Ein Handbuch, Band II. Geschichte und Burgendlandschaften (ur. H. W. Böhme et al.), Stuttgart 1999. (od str. 42 do str. 109)
 3. Demo, Ž., Opatovina, tragovi povijesti izgubljeni u sadašnjosti, Zagreb 2007. (osobito poglavlje: „Groblje, pogreb i pogrebni običaji u kasnom srednjem vijeku – str. 49-53.)
 4. Fehring, G. P. Arheologija srednjeg vijeka, Zagreb 2004. (osobito poglavlja na sljedećim stranicama: 109-125; 147-167; 190-214; 257-270; 277-286).
 5. Filipec, K., Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo - Župna crkva, Istraživanja Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, Monografije sv. 1, Zagreb, 2012.
 6. Horvat, Z., Burgologija. Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2014.
 7. Nekuda V., Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Ostmitteleuropa im Licht der archäologischen Forschung, Archaeologia historica 30/05, Brno 2005., 263-328.
Dopunska literatura
 1. Bradara, T., Krnjak, O., Temporis signa: arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja, Monografije i katalozi 26, Arheološki muzej Istre, Pula 2016. (str. 55-188).
 2. Azinović Bebek, A., Krmpotić, M. (eds), Stari grad Barilović, 10 godina arheoloških istraživanja, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 2014.
 3. Azinović Bebek, A., Novovjekovni nalazi iz grobova kraj crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Sveticama, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, XLIII, Zagreb 2010., 19-39.
 4. Belaj, J., Templari i ivanovci na zemlji Svetoga Martina, Dugo Selo 2007.
 5. Burić, T., Čače, S., Fadić, I., Sv. Juraj od Putalja, Split, 2001.
 6. Demo, Ž., Castrum Keukaproncha/Kuwar - počeci istraživanja, Podravski zbornik´84, Koprivnica 1984., 320-360.
 7. Gusar, K., Vujević, D., Utvrda u Zemuniku Donjem u srednjem i novom vijeku: rezultati arheoloških istraživanja 2014. godine, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.
 8. Gutjahr, Ch., Tiefengraber, G., Die Mittelalterliche Motte Alt-Hollenegg, Eine abgekommene Burganlage bei Deutschlandsberg, Steiermark, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, Beiheft 4/2003, Wien 2003
 9. Holl, I., Das Mittelalterliche Dorf Sarvaly, FontesArchHung, Budimpešta, 1982.
 10. Holl, I., Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda (XIII.-XIV. Jhr.), BudRég 20, Budimpešta 1963., 335. - 394.
 11. Holl, I., Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda, Budimpešta, 1966.
 12. Jakšić, N., Petrinec, M., Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici, Split 1996.
 13. Krznar, S, Sekelj Ivančan, T., Tkalčec, T., Belaj, J. (ur.), Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske, Zbornik Instituta za arheologiju 4, Zagreb 2016.
 14. Miklós, Zs., Terei, G., Beiträge zur Verbindung der Burgen und Siedlungen im 13. Jh. in Ungarn, Castrum Bene 7 (Burgen und Siedlungsstruktur), Nitra 2004., 171-202.
 15. Miletić, D., Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2012
 16. Nekuda R., Nekuda V., Mstěnice, Zaniklá středověká ves u Hrotovic, Dům a dvůr ve středověké vesnici, 2, Brno 1997.
 17. Predovnik, K., Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, Archaeologia historica Slovenica 4, Ljubljana, 2003
 18. Radić, M., Bojčić, Z., Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek 2004.
 19. Sekelj Ivančan, T., Tkalčec, T., Arheološko nalazište Torčec-Gradić, Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. 3, br. 6, Koprivnica 2004., 71-106.
 20. Sekelj Ivančan, T., Tkalčec, T., The Earth and Wood Fortification in the Podravina Region and its Relationship to the Settlement and Cemetery, Ruralia VI, Arts and Crafts in Medieval Rural Enviroment, Szentendre-Dobogókő, 22-29.09.2005, Turnhout, 2007., 39-51.
 21. Sekelj Ivančan, T., Tkalčec, T., Krznar, S., Belaj, J. (ur.), Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora, Zbornik instituta za arheologiju 6, Zagreb, 2017.
 22. Tkalčec T., Burg Vrbovec u Klenovcu Humskome. Deset sezona arheoloških istraživanja, Zagreb 2010.
 23. Štular Benjamin, Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu, Arheološki vestnik 58, Ljubljana 2007., 375-404.
 24. Horvat Z, Filipec. K, Novija saznanja o kaštelu Konjščina, Opvscvla archaeologica, 25, Zagreb, 2001., 151-182.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar