Naziv
Hrvatska pučka književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
198887
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studentice i studente s pučkim književnim fenomenom i pučkom poetikom, žanrovskom raznovrsnosti pučke književnosti, razvojem i statusom pučke književnosti u hrvatskoj znanosti i nacionalnoj književnosti, odnosom usmene i pučke književnosti te pozicioniranjem pučke u odnosu na popularnu književnost. Osposobiti ih za samostalan rad, za nastavak studija i znanstvena istraživanja, što će se potvrditi i izradom seminarskoga rada.
Sadržaj
 1. Uvodni susret. Upoznavanje s obvezama na kolegiju, upute za pisanje seminarskoga rada i služenje znanstvenom i stručnom literaturom.
 2. Definiranje pučke književnosti i njezino pozicioniranje u odnosu na usmenu i pisanu umjetničku književnost. Pristup pučkoj književnosti u hrvatskoj znanstvenoj misli: Divna Zečević, Pavao Pavličić, Maja Bošković-Stulli, Milovan Tatarin.
 3. Društveno-kulturni kontekst hrvatske pučke književnosti. Hrvatsko 18. stoljeće i problem prosvjetiteljstva: F. Grabovac, A. Kačić Miošić, M. A. Relković, V. Došen.
 4. Pučka poetika. Predgovor kao poetički tekst. Pučki recipijenti, pučka zajednica. Status autora i teksta.
 5. Pučki recipijenti, pučka zajednica. Status autora i teksta.
 6. Pučka književnost u kontekstu kulturnoga pamćenja: Jan Assmann, Aleida Assmann, Pierre Nora, Steven Knapp, Paul Connerton, Renate Lachmann. Kategorija istine kao poetička odrednica (primjer A. Kačića Miošića).
 7. Žanrovska raznovrsnost hrvatske pučke književnosti: od pučkih kalendara, pučkih pjesama/pjesmarica, proznoga pučkoga štiva do praktičnih uputa o gospodarstvu i domaćinstvu, zdravstvenih savjeta, recepata, natpisa na kuhinjskim krpama/zidnjacima. Problem pristupa rubnim književnim oblicima.
 8. Pučki kalendari: struktura, književnost, funkcija. Uloga pučkih kalendara u oblikovanju hrvatske čitateljske publike. Kategorije pouke i zabave.
 9. Važnost i status pučke književnosti u 19. stoljeću.
 10. Luka Ilić Oriovčanin kao paradigmatski primjer pučkoga književnika 19. stoljeća: Lovorike – nasljedovanje Kačićeve pučke poetike; Slavonske varoške pjesme – primjer pučke pjesmarice 19. stoljeća; Narodni slavonski običaji – primjer sakupljačkoga rada.
 11. Pučko kao popularno, popularno kao pučko: odnos pučkoga i popularnoga. Problem nazivlja (usmeno, pučko, trivijalno, popularno, masovno).
 12. Interferencije pučke i popularne književnosti. Primjer spomenara, suvremenih „ženskih” časopisa i (samo)prezentacije na društvenim mrežama. Što je pučko u popularnoj kulturi?
 13. Osnovne značajke pučke proze. Pripovjedne strategije privlačenja čitatelja. Pučki romani Janka Matka.
 14. Marija Jurić Zagorka između pučkoga i popularnoga.
 15. Sinteza rada na kolegiju. Komentari i rasprave. Upute za ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske pučke književnosti te analizirati temeljne pučkoknjiževne tekstove
 2. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove hrvatske pučke književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
 3. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu s osobitim osvrtom na pučku književnu sferu
 4. analizirati pojave pučke i popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 5. usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pučkom književnom fenomenu
 6. koristiti se prikladnim književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrednovanju starijih, novijih i suvremenih književnih tekstova
 7. napisati seminarski rad u kojem će se prezentirati rezultati istražvanja specifičnoga pučkoga fenomena
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, rasprava, seminarske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bošković Stulli, Maja. 1983. „O pojmovima usmena i pučka književnost i njihovim nazivima”. U Usmena književnost nekad i danas, 5–114. Beograd: Prosveta.
 2. Pavličić, Pavao. 1987. „Pučka, trivijalna i masovna književnost”. U Trivijalna književnost, ur. Svetlana Slapšak, 73–83. Beograd: Studentski izdavački centar UK SSO, Institut za književnost i umetnost.
 3. Peternai Andrić, Kristina. 2018. „Skica za pojam popularne književnosti”. Dani hvarskog kazališta 44 (1): 152–170.
 4. Tatarin, Milovan. 2006. „Uloga pučkih kalendara u stvaranju hrvatske čitateljske publike (Kalendar Ignjata Alojzija Brlića)”. U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 107–141. Zagreb: FF press.
 5. Tomašić, Josipa. 2015. „Recipijenti pučke književnosti kao polazište za razumijevanje pučke poetike”. Narodna umjetnost 52 (2): 179–194.
 6. Tomašić, Josipa. 2016. „Pučka književnost i kulturno pamćenje na primjerima poetike Luke Ilića Oriovčanina i Andrije Kačića Miošića”. Fluminensia 28 (2): 135–147.
 7. Zečević, Divna. 1971. „Rastvaranje formula tradicionalne usmene poezije – formule pučkih pjesama”. Narodna umjetnost 8 (1): 19–41.
 8. Zečević, Divna. 1978. „Pučki književni fenomen”. U Maja Bošković Stulli i Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1, Usmena i pučka književnost, 357–638. Zagreb: Liber/Mladost.
Dopunska literatura
 1. Assmann, Jan. 2006. „Kultura sjećanja”. U Kultura pamćenja i historija, ur. i prevele Maja Brkljačić i Sandra Prlenda, 45–78. Zagreb: Golden marketing Tehnička knjiga.
 2. Bobinac, Marijan. 2001. Puk na sceni: studije o hrvatskom pučkom komadu. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Brkljačić, Maja i Sandra Prlenda, ur. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing Tehnička knjiga.
 4. Budišćak, Vanja. 2015. „Pučka kao popularna književnost”. Jat 1 (2): 154–169.
 5. Coha, Suzana. 2015. Mediji, kultura, nacija. Politika i poetika Gajeve Danice. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet – Periodica Croatica.
 6. Dabo Hunjak, Emina. 2018. „Fenomen pučkoga pjesništva otoka Paga i njegova uloga u zajednici”. Tabula 15: 317–331.
 7. Dani hvarskog kazališta. 2017, sv. 43, br. 1. (tematski broj Pučko i popularno)
 8. Dani hvarskog kazališta. 2018, sv. 44, br. 1. (tematski broj Pučko i popularno)
 9. Nemec, Krešimir. 1998. Povijest hrvatskog romana: od 1900. do 1945. godine. Zagreb: Znanje.
 10. Nemec, Krešimir. 1998. „Poetika hajdučko-turske novelistike”. Dani Hvarskoga kazališta 24 (1): 112–123.
 11. Nemec, Krešimir. 2006. „Od feljtonskih romana i “sveščića” do sapunica i Big Brothera”. U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 143–158. Zagreb: FF press.
 12. Nikolić, Davor. 2012. „Kako je Milivoj Solar prestao biti ,zabavan’ i postao ,popularan’ (Književnoteorijski pomak M. Solara od termina zabavne prema terminu trivijalne književnosti)”. U Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2, ur Marija Turk i Ines Srdoč-Konestra, 389–396. Rijeka: Filozofski fakultet.
 13. Tatarin, Milovan. 2007. „Jedan zaboravljeni slavonski kalendar iz 18. stoljeća”. U Dani Hvarskoga kazališta 33. Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Nikola Batušić i dr., 131–185. Zagreb i Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split.
 14. Tatarin, Milovan. 2018. Na korist i zabavu Slavonaca. Zagreb: Matica hrvatska.
 15. Tomašić, Josipa. 2016. „Slavonske varoške pěsme: pučka pjesmarica 19. stoljeća”. U Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Prvi svezak, ur. Stipe Botica et. al., 191–201. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 16. Zečević, Divna. 1982. Pučko književno štivo u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća 1. dio. Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek, RO Zagreb.
 17. Zečević, Divna. 1986. Književnost na svakom koraku (Studije i članci). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 18. Zečević, Divna. 1988. Hrvatske pučke pjesmarice 19. stoljeća (Svjetovne i nabožne). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 19. Zečević, Divna. 1991. Prošlost u sadašnjosti. Popularnost pučkog književnog mišljenja. Osijek: Izdavački centar Revija Otvorenog sveučilišta Osijek.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij