Naziv
Interpretacija baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124341
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima da razumiju ideje i koncepte interpretacije baštine. Osposobiti studente da razumiju razlike i sličnosti u različitim pojavnim formama interpretacije (prirodne i kulturne) baštine. Steći osnovna teorijska i praktična znanja o interpretaciji baštine, te upoznati studente s različitim metodama i tehnikama interpretacije baštine i postojećim i mogućim načinima njene praktične primjene.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - uvod u problematiku, definiranje osnovnih pojmova
 2. Baština u prostoru (geografija baštine, muzeologija izvan muzeja, studiji baštine)
 3. Povijesni razvoj interpretacije baštine
 4. Osnovni ciljevi i motivacija pri interpretaciji baštine; uloga i značaj interpretacije baštine
 5. Principi interpretacije - 6 osnovnih principa, suvremena načela interpretacije baštine
 6. Specifičnosti interpretacije baštine u zadanom kontekstu
 7. Interpretacija u 1. licu, interpretacija u 3. licu, live interpretacija, muzejski teatar, oživljena povijest, uprizorenja, role play, pričanje priče
 8. Centri za interpretaciju, centri za posjetitelje, baštinske rute
 9. Interpretacija baštine i obrazovanje za okoliš
 10. Osnovno planiranje i upravljanje projektom interpretacije baštine
 11. Oblikovanje interpretativnog baštinskog projekta, metode procjene i evaluacije
 12. Profesionalizam i obrazovanje za interpretatore baštine (uključujući turističke vodiče)
 13. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija I dio
 14. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija II dio
 15. Zaključno predavanje, studentska evaluacija rada na predmetu

Ishodi učenja
 1. razumjeti osnovne ideje i koncepte interpretacije baštine
 2. usvojiti napredna teorijska i praktična znanja o interpretaciji baštine
 3. spoznavati prednosti i manjkavosti različitih metoda, alata i tehnika interpretacije baštine
 4. analizirati, primijeniti i ovladati korištenjem specifičnih metoda, alata i tehnika podesnih za interpretaciju (prirodne i kulturne) baštine
 5. izraditi osnovni plan interpretacije baštine
 6. kvalitetno predstaviti / prezentirati interpretacijski projekt
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)
Metode ocjenjivanja
praktični rad (izrada interpretativnog projekta) + kolokvij

Obavezna literatura
 1. Blockley M., Hems A. (ur.) Heritage Interpretation. Abingdon : Routledge, 2006.
 2. Pierssené, A. Explaining Our World : Guide to Environmental Interpretation. London : E & FN Spon, 1999.
 3. Beck, L.; Cable, T. Interpretation for the 21st Century. Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture. Champaign : Sagamore Publishing, 2002.
 4. Heritage interpretation centres. // The Hicira handbook / editors Pere Izquierdo Tugas, Jordi Juan Tresserras, Juan Carlos Matamala Mellin. Barcelona : Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions, 2005.
 5. Tilden, F. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1977.
Dopunska literatura
 1. Graham, B.; Ashworth, G. J.; Tunbridge, J. E. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London : Arnold, 2004.
 2. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York: Leicester University Press, 1999.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij