Naziv
Jezične tehnologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
117625
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Polaznici se osposobljavaju za suvereno snalaženje unutar područja jezičnih tehnologija te za primjenu jezičnih resursa i alata, ali i komercijalnih proizvoda s područja jezičnih tehnologija.
Sadržaj
 1. Razlika između računalne lingvistike i strojne obradbe jezika
 2. Tehnologija i jezične tehnologije (JT)
 3. Industrijalizacija jezika, razvitak pismenosti i (tele)komunikacija
 4. Podjela JT-a: jezični resursi, jezični alati, (komercijalni) proizvodi
 5. Razvitak JT-a za pojedini jezik
 6. Primjeri uporabe JT: pretraživanje dokumenata, crpljenje obavijesti, prepoznavanje imena...
 7. JT za hrvatski jezik: stanje, projekti, perspektive
 8. JT resursi: korpusi, rječnici
 9. JT alati na raznim jezičnim razinama: fonološka razina (n-grami pismena)
 10. JT alati na raznim jezičnim razinama: morfološka razina (generatori, analizatori, lematizatori, označivači)
 11. JT alati na raznim jezičnim razinama: sintaktička razina (plitki, duboki, robustni parseri, razdjelnici (chunkeri), generativne i ovisnosne banke stabala)
 12. JT alati na raznim jezičnim razinama: semantička razina (FrameNet i WordNet)
 13. Komercijalni proizvodi: rječnici, provjernici (pravopisa, gramatike, stila), sustavi za diktiranje, strojno (potpomognuto) prevođenje (M(A)T)
 14. Računalno potpomognuto učenje jezika (CALL): HR4EU, mrežni portal za učenje hrvatskoga jezika
 15. Pregled relevantnih europskih projekata: CLARIN, ACCURAT, Let'sMT!, CESAR, XLike, Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a, MARCELL

Ishodi učenja
 1. Usvojiti razliku između računalne lingvistike i strojne obradbe jezika
 2. Usvojiti i objasniti podjelu jezičnih tehnologija na jezične resurse, jezične alate i komercijalne proizvode
 3. Objasniti kako se razvijaju jezične tehnologije za pojedini jezik
 4. Nabrojiti primjere uporabe jezičnih tehnologija
 5. Nabrojiti postojeće jezične resurse i alate za hrvatski jezik
 6. Primijeniti jezične tehnologije za hrvatski jezik u vlastitim istraživanjima
 7. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja računalne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao što su algebarska lingvistika, korpusna lingvistika te kognitivna lingvistika
 8. nabrojiti temeljne suvremene smjerove računalne lingvistike
 9. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice računalne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije korpusnom i kognitivnom lingvistikom, ali i s informacijskim znanostima, te računarstvom
 10. procijeniti primjenljivost pojedinih računalnolingvističkih metoda pri obradbi jezične građe
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, rasprava, rješavanje zadataka
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit i obavljanje praktičnoga zadatka

Obavezna literatura
 1. Fellbaum, C. (ur.) (1998) Wordnet: An Electronic Lexical Database, MIT Press, Cambridge MA.
 2. Hausser, R. R. (2001) Foundations of Computational Linguistics: Human-Computer Communication in Natural Language. Springer Verlag.
 3. Jurafsky, D. & Martin, J. H. (2000) Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing. Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice Hall.
 4. Mitkov, R. (ur.) (2003) The Oxford Handbook of Computational Linguistics, OUP, Oxford.
 5. Tadić, M.(2003) Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Exlibris, Zagreb.
 6. Tadić, M., Brozović-Rončević, D., Kapetanić, A. (2012) Hrvatski jezik u digitalnom dobu / The Croatian Language in the Digital Age, Springer Verlag.
Dopunska literatura
 1. Tadić, M. (1992) Problemi računalne obrade imeničnih oblika u hrvatskome. Suvremena lingvistika 34, str. 301-308
 2. Tadić, M. (2003) Building the Croatian Morphological Lexicon. Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages, ACL, str. 41-46.
 3. Odabrani članci prema seminarskim potrebama.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar