Naziv
Augustin Tin Ujević
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118104
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s književnim opusom Augustina Tina Ujevića te upoznati hrvatsku književnost modernizma.
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Konstituiranje kolegija, upućivanje u način rada na kolegiju, osvrt na silab.
 2. Književni opus Tina Ujevića, pregled stvaralaštva i poetičke mijene. Tendencije u recepciji Ujevićeva djela.
 3. Mladi Ujević i Hrvatska mlada lirika. Kontekst (hrvatskoga) modernizma i moderne.
 4. Političnost mladog Ujevića esejista: nacionalni mitovi, mesijanizam umjetnika, politički aktivizam.
 5. Polemika Ujević – Matoš i pjesništvo Hrvatske mlade lirike. Žanr polemike, Ujevićev i Matošev polemički stil, književni utjecaj, intertekstualnost.
 6. Autopoetički tekstovi Tina Ujevića.
 7. Odnos prema tradiciji, naslijeđe ljubavnih kodova: Lelek sebra.
 8. Odnos prema žanru kanconijera, intertekstualni dijalog: Kolajna.
 9. Avangardni utjecaji: Auto na korzu.
 10. Problem subjektiviteta. Odabrani pjesnički tekstovi.
 11. Svjetonazorske koordinate kasnog Ujevićeva pjesništva: odnos prema modernitetu, antimodernizam. Feljtoni o suvremenosti i tehnici.
 12. Ujević o pjesništvu i interpretaciji književnoga (pjesničkoga) teksta.
 13. Autobiografski tekstovi.
 14. Evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. tumačiti književna djela hrvatske i svjetske književnosti modernizma u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 2. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 3. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 4. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
Metode podučavanja
Analiza književnih tekstova, rasprava, pisanje seminarskoga rada.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Sabrana djela Tina Ujevića, I–XVII, Znanje, Zagreb, 1963–1967.
 2. Bagić, Krešimir. „Tko je plagijator, a tko đak?: polemika Matoš – Ujević“, Republika, 1997, 5‒6, str. 50‒62.
 3. Milanja, Cvjetko. Novosimbolizam. Dijalektalno pjesništvo. Zagreb, Jerkić tiskara, 2008, 105–175.
 4. Maroević, Tonko. „Romar i mag riječi“. U: Družba da mi je. Domaći književni portreti. Zagreb, 2008, Naklada Ljevak, str. 11–45.
 5. Kravar, Zoran. „Krležina i Ujevićeva misaona lirika“, Croatica, 1980-81, 15-16, str. 137-179.
 6. Klaić, Bratoljub. „Nepoznati Tin“. U: Između jezikoslovlja i nauke o književnosti, Zagreb, Matica hrvatska, str. 303‒346.
Dopunska literatura
 1. Šeput, Luka: „Neki intertekstualni aspekti Ujevićevih Naših vila“, Forum, 2016, 4‒6, str. 550‒565.
 2. Protrka Štimec, Marina, Ryznar, Anera (ur.). „Ja kao svoja slika“. Diskurzivnost i koncept autorstva Tina Ujevića, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2020.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar