Naziv
Akcenti engleskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
235562
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s varijabilnošću engleskoga jezika (na razini izgovora) u kontekstu suvremenih globalizacijskih trendova te razvijanje sposobnosti prepoznavanja i stručnog opisivanja njegovih geografskih i sociolingvističkih inačica.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij; pregled literature, ciljeva kolegija i obaveza studenata; akcent u odnosu na dijalekt; glavne značajke akcenta; osnovne govorne jedinice: fon, fonem i alofon; prozodijske značajke : intonacija, naglasak, ritam, itd.
 2. Analiziranje akcenta: glavna razlikovna obilježja samoglasnika i suglasnika; fonetska abeceda (IPA) i fonetska transkripcija; govorni lanac; metode analize govora, npr. Praat softver za fonetsku analizu.
 3. Varijabilnost u akcentu: geografska, sociolingvistička i stilska varijabilnost.
 4. Akcenti standardnog britanskog i američkog engleskog: RP i General American.
 5. Upute za izradu prezentacije: odabir i prikupljanje audio materijala; stvaranje i korištenje korpusa; bitne karakteristike u opisivanju akcenta.
 6. Primjeri britanskih engleskih akcenata.
 7. Primjeri akcenata SAD-a i Kanade.
 8. Primjeri australskih i novozelandskih akcenata.
 9. Primjeri akcenata vanjskog kruga engleskoga jezika.
 10. Primjeri akcenata šireg kruga engleskoga jezika.
 11. 11. - 15. Izborne teme za studentske prezentacije.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati pojedine akcente engleskoga jezika.
 2. Studenti će razviti sposobnost selektivnog slušanja raznih standardnih i nestandardnih inačica engleskoga.
 3. Studenti će imati razvijen osjećaj lingvističkog zanimanja za opis nestandardnih ili manje poznatih inačica.
 4. Studenti će moći samostalno prikupljati zvučne materijale za izučavanje tematike ovog kolegija.
 5. Studenti će moći kritički vrednovati lingvističku literaturu vezanu za tematiku kolegija.
Metode podučavanja
Na početku kolegija uvode se temeljni pojmovi vezani uz izgovornu varijabilnost: akcent u odnosu na dijalekt, standardne i nestandardne inačice engleskog izgovora, geografska, sociolingvistička i stilska varijabilnost. Studenti se upoznaju s metodama odabira i korištenja postojećih korpusa, kao i stvaranjem vlastitog korpusa na temelju samostalno prikupljenih materijala. U ovom je seminaru težište na nestandardnim i manje poznatim inačicama engleskog izgovora, s kojima se studenti nemaju prilike detaljnije upoznati u okviru drugih, obaveznih kolegija na studiju anglistike.
Metode ocjenjivanja
Svaki student obavezan je jednom u tijeku trajanja kolegija u dogovorenom terminu prezentirati jednu od relevantnih tema prema vlastitom izboru – samostalno ili u paru s drugim studentom. Pritom se podrazumijeva da je prezentacija zasnovana na vlastitome korpusu sačinjenom od audio materijala koji ilustriraju primjere izgovorne varijabilnosti (geografske i sociolingvističke) suvremenog engleskog jezika. Studenti su također obavezni redovito pohađati kolegij i prisustvovati izlaganjima drugih te aktivno sudjelovati u nastavi.

Obavezna literatura
 1. Collins, B., Mees, I. M., i Carley, P. (2019). Practical English phonetics and phonology: A resource book for students (4th ed.). London: Routledge.
 2. Pavlović, N. i Stanojević, M. M. (2020). Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. FF Press.
 3. Trudgill, P., i Hannah, J. (2017). International English: A guide to the varieties of standard English. London: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Carley, P., i Mees, I. M. (2020). American English phonetics and pronunciation practice. New York, NY: Routledge.
 2. Kortmann, B., Upton, C., Schneider, E. W., Burridge, K., i Mesthrie, R. (2008). Varieties of English. Berlin: Mouton de Gruyter.
 3. Lindsey, G. (2019). English after RP: Standard British pronunciation today. Palgrave Macmillan.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij