Naziv
Semantička tipologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
161129
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Semantička tipologija je novo i brzorastuće područje istraživanja u kojemu se spajaju saznanja iz semantike kao jedne od temeljnih lingvističkih disciplina s empirijskim podacima prikupljenim tipološkim istraživanjima jezika. Cilj predmeta je stoga predstaviti studentima nove perspektive u tumačenjima odnosa jezika i mišljenja, jezika i kulture, kao i pitanjima jezičnih univerzalija. Cilj je studente na kolegiju upoznati s temeljnim pojmovima semantičke tipologije, teorijsko-metodološkim okvirom koji ona obuhvaća te na primjerima iz indoeuropskih i neindoeuropskih jezika primjenjivati taj metodološki okvir u tumačenju jezičnih struktura. Predmet je osnova studentima preddiplomskog studija lingvistike za daljnja usmjerenja poredbeno-lingvističkog i kognitivnolingvističkog diplomskog studija, kao i ostalim studentima opće lingvistike te također studentima antropološko-kulturoloških usmjerenja.
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija semantičke tipologije.
 2. Povijesni pregled razvoja semantičke tipologije.
 3. Pitanje značenjskih jezičnih univerzalija.
 4. Tipologija i kognitivna lingvistika.
 5. Leksička tipologija I. Ljudsko tijelo kao univerzalna značenjska domena.
 6. Leksička tipologija II. Tipološka klasifikacija L. Talmya i glagoli kretanja.
 7. Novi pogledi na pitanja jezičnog relativizma: dokazi iz psiholingvističkih i tipoloških istraživanja.
 8. Kolokvij 1.
 9. Metode semantičke tipologije: Model značenjskih mapa.
 10. Gramatičke kategorije i semantička tipologija.
 11. Vrste riječi kao značenjski utemeljene kategorije u jezicima svijeta.
 12. Gramatikalizacija i semantička tipologija.
 13. Rad na jezičnoj građi hrvatskog u usporedbi s drugim jezicima.
 14. Kolokvij 2.

Ishodi učenja
 1. definicija glavnih postavki semantičke tipologije kao novoga istraživačkog područja u lingvističkoj tipologiji i lingvistici općenito
 2. semantička analiza jezične građe iz tipološki različitih jezika
 3. definirati i opisati temeljne teorijsko-metodološke pojmove semantičke tipologije
 4. primijeniti teorijsko-metodološki okvir semantičke tipologije na opis nove jezične građe
 5. kritički vrednovati literaturu i pojmove iz područja semantike i tipologije kao dviju međusobno povezanih znanstvenih disciplina
 6. stručno argumentirati i predstaviti saznanja iz područje semantičke tipologije
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, samostalno izlaganje na zadanu temu
Metode ocjenjivanja
kolokviji i ispit (pismeni)

Obavezna literatura
 1. Vanhove, Martine (2008). From polysemy to semantic change. Towards a typology of lexical semantic associations. John Benjamins Publ. Co.
 2. Ullmann, Stephen (1961) Semantic Universals. u: Greenberg, J. (1961) Universals of Language. MIT Press.
 3. Raffaelli, Ida (2016). O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica Hrvatska
 4. Matasović, Ranko (2001). Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica Hrvatska
Dopunska literatura
 1. Katunar, Daniela (2017). Semantička tipologija: Značenje u poredbenoj perspektivi. Suvremena lingvistika 84.
 2. Croft, William (2002). Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Gumperz, John J. i Stephen C. Levinson (1996). Rethinking Linguistic Relativity: Studies in the social and cultural foundations of language. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Talmy, Leonard (2000). Toward a cognitive semantics (Vol. 2). Cambridge, MA: MIT press.
 5. Croft, William. (2001). Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. Oxford University Press on Demand.
 6. Evans, Nicholas (2011). Semantic Typology. u: Oxford Handbook of Linguistic Typology.
 7. Haspelmath, M., Dryer, M. S., Gil, D., & Comrie, B. (2005). The world atlas of language structures.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar