Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. identificirati informacijske potrebe korisnika
 2. nabrojati i opisati postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 3. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 4. prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 5. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 6. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
 7. razumjeti i opisati funkcioniranje informacijskih institucija
 8. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 9. primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 10. odabrati i prikazati vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 11. razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 12. prepoznati i klasificirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 13. opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 14. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 15. opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 16. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 17. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 18. primijeniti znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 19. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 20. primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 21. identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 22. prepoznati i opisati informacijske službe, sustave i usluge

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1470)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Digitalne zbirke 53409
Medijska kultura 35934
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija I - odabrati 6 ECTS bodova (1466)
Baštinske zajednice 170354
Organizacija znanja 35926
Osnove bibliotekarstva 35931
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932
3. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija II - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1467)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1471)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Algoritmi i strukture podataka 35928
Opća teorija baštine 64088
Računalne mreže 35929
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Baze podataka 51386
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3667)
Bibliografska organizacija 1 51390
Obrada teksta i jezika 51387
Spisovodstvo 135993
Uvod u muzeologiju 51391
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3670)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Digitalne zbirke 53409
Medijska kultura 35934
Osnove informacijske pismenosti 64122
Povijest knjige i knjižnica 51392
Uvod u računalnu sintezu govora 51388
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3668)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3672)
3.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3930)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3931)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Digitalne zbirke 53409
Dokumentacija u muzejima I. 52654
Jezične baze podataka 52648
Medijska kultura 35934
Osnove informacijske pismenosti 64122
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 69749
Strojno prevođenje 52647
Teorija informacijske znanosti 86433
Zaštita podataka 52656
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 3 ECTS boda (3932)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (4380)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Digitalna knjižnica I 52660
Digitalni repozitoriji 170355
Kriptologija 69745
Opća teorija baštine 64088