Naziv
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117627
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Po završetku kolegija (Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji) student će moći usporediti temeljne komunikacijske funkcije jezika, razlikovati različite komunikacijske domene i tipove jezičnog diskursa u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi, samostalno prikupiti jezičnu građu, na njoj primijeniti metode opisa jezika javne i interpesonalne komunikacije i adekvatno interpretirati cjelinu prikupljene građe, navesti sličnosti i razlike temeljnih teorija javne i interpersonalne komunikacije, kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku o javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (vidovi medijatizacija javnog jezika, narativi, argumentacija), primijeniti lingvističke metode i teorije o jeziku javne i interpersonalne komunikacije u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza, pragmalingvistika), stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezika javne i interpersonalne komunikacije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: komunikacijske funkcije jezika - Bühlerov model, Jakobsonov model, Hallidayev model
 2. Javna, interpersonalna i privatna komunikacija i njihov jezik
 3. Osnovne karakteristike jezika u javnoj, interpersonalnoj i privatnoj komunikaciji
 4. Jezik javne komunikacije – javni jezik
 5. Karakteristike jezika interpersonalne komunikacije – dijaloški jezik
 6. Karakteristike jezika privatne komunikacije – privatni jezik
 7. Polusemestralna provjera (1. kolokvij)
 8. Od jezika javne prema jeziku interpersonalne komunikacije
 9. Vidovi medijatizacija javnog jezika
 10. Naracija u javnoj i ineterpersonalnoj komunikaciji
 11. Argumentacija u javnoj i interpersonalnoj kommunikaciji
 12. O jezičnosti i nejezičnosti današnje javne i ineterpersonalne komunikacije
 13. Drugi kolokvij
 14. Završne diskusije i rekapitulacija stanja na kolegiju

Ishodi učenja
 1. Usporediti temeljne komunikacijske funkcije jezika
 2. Razlikovati različite komunikacijske domene i tipove jezičnog diskursa u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi
 3. Samostalno prikupiti jezičnu građu, na njoj primijeniti metode opisa jezika javne i interpesonalne komunikacije i adekvatno interpretirati cjelinu prikupljene građe
 4. Navesti sličnosti i razlike temeljnih teorija javne i interpersonalne komunikacije
 5. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku o javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (vidovi medijatizacija javnog jezika, narativi, argumentacija)
 6. Primijeniti lingvističke metode i teorije o jeziku javne i interpersonalne komunikacije u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza, pragmalingvistika)
 7. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezika javne i interpersonalne komunikacije
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski radovi, usmena izlaganja, diskusije.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskog rada, 2 kolokvija, tjedna čitanja, (opcionalni) usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Goffman, Erving (1967.) Interactional Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. New York: Anchor Books: Doubleday & Company, cop., str. 5-47.
 2. Walton, Douglas (2006.) Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, str. 1-41, 84-132.
 3. „Private Language“, Dostupno na URL: www.plato.standford.edu/entries/private-language/
 4. Pupovac, Milorad (1990.) Jezik i djelovanje. Zagreb: Radna zajednica republičke konferencije SSOH, str. 136 – 147.
 5. McLuhan, Marshall (2008.) Razumijevanje medija: Mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, str. 9 – 25.
 6. Leech, Geoffrey N. (1985.) Principles of Pragmatics. London; New York: Longman, str. 105 – 150.
 7. Labov, William (2001.) „The transformation of experience in narrative“. U: Adam Jaworski and Nikolas Coupland (eds.), The Discourse Reader. London; New York: Routledge.
 8. Jakobson, Roman (1966.) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit, str. 285-324.
 9. Grice, Henry Paul (1987.) „Logika i razgovor“. U: Nenad Miščević i Matjaž Potrč (ur.), Kontekst i značenje. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
Dopunska literatura
 1. Morgan, Wendy and Glenn Beaumont (2003.)“A dialogic approach to argumentation: Using a chat room to develop early adolescent students' argumentative writing“, Journal of adolescent and adult literacy. 47:2, str. 146-157.
 2. Fishman, Donald A. (2006.)“Rethinking Marshall McLuhan: Reflections on a Media Theorist“, Journal of Broadcasting & Electronic Media. 50 (3), str. 567-574.
 3. Davies, Bethan (2000.) „Grice's cooperative principle: getting the meaning across“, Leeds Working Papers in Linguistics. str. 1-28.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar