Naziv
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
117627
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Po završetku kolegija (Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji) student će moći usporediti temeljne komunikacijske funkcije jezika, razlikovati različite komunikacijske domene i tipove jezičnog diskursa u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi, samostalno prikupiti jezičnu građu, na njoj primijeniti metode opisa jezika javne i interpesonalne komunikacije i adekvatno interpretirati cjelinu prikupljene građe, navesti sličnosti i razlike temeljnih teorija javne i interpersonalne komunikacije, kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku o javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (vidovi medijatizacija javnog jezika, narativi, argumentacija), primijeniti lingvističke metode i teorije o jeziku javne i interpersonalne komunikacije u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza, pragmalingvistika), stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezika javne i interpersonalne komunikacije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s obavezama i načinom rada
 2. Komunikacijske funkcije jezika - Bühlerov model, Jakobsonov model, Hallidayev model
 3. Javna, interpersonalna i privatna komunikacija i njihov jezik
 4. Osnovne karakteristike jezika u javnoj, interpersonalnoj i privatnoj komunikaciji
 5. Jezik javne komunikacije – javni jezik
 6. Karakteristike jezika interpersonalne komunikacije – dijaloški jezik
 7. Karakteristike jezika privatne komunikacije – privatni jezik
 8. Polusemestralna provjera (1. kolokvij)
 9. Od jezika javne prema jeziku interpersonalne komunikacije
 10. Vidovi medijatizacija javnog jezika
 11. Naracija u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
 12. Argumentacija u javnoj i interpersonalnoj kommunikaciji
 13. O jezičnosti i nejezičnosti današnje javne i ineterpersonalne komunikacije
 14. Drugi kolokvij
 15. Završne diskusije i rekapitulacija stanja na kolegiju

Ishodi učenja
 1. Usporediti temeljne komunikacijske funkcije jezika
 2. Razlikovati različite komunikacijske domene i tipove jezičnog diskursa u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi
 3. Samostalno prikupiti jezičnu građu, na njoj primijeniti metode opisa jezika javne i interpersonalne komunikacije i adekvatno interpretirati cjelinu prikupljene građe
 4. Navesti sličnosti i razlike temeljnih teorija javne i interpersonalne komunikacije
 5. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku o javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (vidovi medijatizacija javnog jezika, narativi, argumentacija)
 6. Primijeniti lingvističke metode i teorije o jeziku javne i interpersonalne komunikacije u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza, pragmalingvistika)
 7. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezika javne i interpersonalne komunikacije
 8. obrazložiti temeljna obilježja istraživanja primijenjene lingvistike kao metodološki interdisciplinarnog te teorijski i empirijski utemeljenog područja znanosti o jeziku
 9. prepoznati i raščlaniti etičke dimenzije interpersonalne, poslovne i javne jezične komunikacije
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski radovi, usmena izlaganja, diskusije.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskog rada, 2 kolokvija, tjedna čitanja, (opcionalni) usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Goffman, Erving (1967.) Interactional Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. New York: Anchor Books: Doubleday & Company, cop., str. 5-47.
 2. Walton, Douglas (2006.) Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, str. 1-41, 84-132.
 3. „Private Language“, Dostupno na URL: www.plato.standford.edu/entries/private-language/
 4. Pupovac, Milorad (1990.) Jezik i djelovanje. Zagreb: Radna zajednica republičke konferencije SSOH, str. 136 – 147.
 5. McLuhan, Marshall (2008.) Razumijevanje medija: Mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, str. 9 – 25.
 6. Leech, Geoffrey N. (1985.) Principles of Pragmatics. London; New York: Longman, str. 105 – 150.
 7. Labov, William (2001.) „The transformation of experience in narrative“. U: Adam Jaworski and Nikolas Coupland (eds.), The Discourse Reader. London; New York: Routledge.
 8. Jakobson, Roman (1966.) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit, str. 285-324.
 9. Grice, Henry Paul (1987.) „Logika i razgovor“. U: Nenad Miščević i Matjaž Potrč (ur.), Kontekst i značenje. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
Dopunska literatura
 1. Morgan, Wendy and Glenn Beaumont (2003.)“A dialogic approach to argumentation: Using a chat room to develop early adolescent students' argumentative writing“, Journal of adolescent and adult literacy. 47:2, str. 146-157.
 2. Fishman, Donald A. (2006.)“Rethinking Marshall McLuhan: Reflections on a Media Theorist“, Journal of Broadcasting & Electronic Media. 50 (3), str. 567-574.
 3. Davies, Bethan (2000.) „Grice's cooperative principle: getting the meaning across“, Leeds Working Papers in Linguistics. str. 1-28.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar