Naziv
Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
170295
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s različitim stilskim modelima u korpusu suvremenog hrvatskog romana (1990-2023), upoznavanje s pristupom diskurzne stilistike i diskurznostilistička interpretacija romanesknog teksta
Sadržaj
 1. Uvod: upoznavanje sa sadržajem kolegija
 2. Struktura književnoga polja (1990-2020): od ratnog pisma do kapitalističkog realizma
 3. Autobiografizam i dokumentarizam u suvremenom romanu
 4. Daša Drndić: Leica format
 5. FAK-ovci, stvarnosna proza, digimodernizam
 6. Robert Perišić: Naš čovjek na terenu
 7. Vlado Bulić: Putovanje u srce hrvatskoga sna (ulomak)
 8. Žanrovski roman
 9. Olja Savičević-Ivančević: Adio, kauboju
 10. Metafikcija
 11. Dubravka Ugrešić: Lisica
 12. Utopija, distopija i znanstvena fantastika
 13. Luka Bekavac: Drenje
 14. Okrugli stol (teme seminarskih radova)
 15. Lana Bastašić: Uhvati zeca

Ishodi učenja
 1. Student će moći usporediti i opisati reprezentativne romaneskne modele u korpusu suvremene književnosti
 2. Student će moći primijeniti temeljne metodološke koncepte diskursne stilistike
 3. Student će moći osmisliti samostalnu diskursnostilističku interpretaciju romanesknog teksta
 4. Student će moći povezati suvremene književne prakse s kulturnim i društvenim kontekstom
Metode podučavanja
interaktivna predavanja, vođena diskusija, suradničko učenje, okrugli stol
Metode ocjenjivanja
usmene provjere, vršnjačko vrednovanje, povratna informacija (zadaće, izlaganje), sumativno vrednovanje

Obavezna literatura
 1. Bahtin, Mihail (1989) O romanu. Beograd: Nolit. (ulomci)
 2. Biti, Marina (2004) „Interesna žarišta diskursne stilistike“, Fluminensia, br. 1-2, str. 157-169.
 3. Grdešić, Maša (2015) Uvod u naratologiju. Zagreb: Leykam.
 4. Hutcheon, Linda (1985) A Theory of Parody. New York: Methuen. (ulomci)
 5. Jameson, Fredric (1988) „Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma“. U: Postmoderna: nova epoha ili zabluda? (ur. I. Kuvačić, G. Flego). Zagreb: Naprijed. Str. 187-232.
 6. Juvan, Marko (2001) Nauka o književnosti u rekonstrukciji. Beograd: Službeni glasnik. (ulomci)
 7. Kirby, Alan (2009). Digimodernism: How New technologies Dismanle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. Continuum, New York. (ulomci)
 8. Kolanović, Maša (2011) Udarnik! Buntovnik? Potrošač...: Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Ljevak. (ulomci)
 9. Peović Vuković, Katarina (2013) „Književnost i remedijacija. Mediji kao kulturalna dominantna kasnog kapitalizma“, u: Vrijeme u jeziku / Nulti stupanj pisma, Zbornik 41. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. Str. 183-205.
 10. Ryznar, Anera (2017) Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivnosti. Zagreb: Disput.
 11. Suvin, Darko (2010). Metamorfoze znanstvene fantastike: o poetici i povijesti jednog znanstvenog žanra. Zagreb: Profil multimedija.
 12. Velčić, Mirna (1991) Otisak priče: intertekstualno proučavanje autobiografije. Zagreb: August Cesarec.
Dopunska literatura
 1. Car, Milka (2016) Uvod u dokumentarnu književnost. Zagreb: Leykam
 2. Intertekstualnost & intermedijalnost (1988). Ur. Z. Maković, M. Medarić, D. Oraić Tolić, P. Pavličić. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (ulomci)
 3. Katnić Bakaršić, Marina (2003). „Stilistika diskursa kao kontekstualizirana stilistika“. Fluminensia 2/2003. Str. 37-48.
 4. Košćak, Nikola (2011) Šrajbenzi spiku: Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih, http://stilistika.org/nikola-koscak-srajbenzi-spiku
 5. Pavičić, Jurica (2004) „Prošlo je vrijeme Sumatra i Javi“, Sarajevske sveske 05/2004.
 6. Pogačnik, Jagna (2006) „Novi hrvatski roman“, Sarajevske sveske 13/2006.
 7. Postnikov, Boris (2012) „Književnost i/ili reklama? Diskurs i ekonomija oglašavanja u suvremenoj hrvatskoj prozi“. U: Vila-kiklop-kauboj: čitanja hrvatske proze (ur. A. Ryznar). Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. Str. 133-154.
 8. Zlatar, Andrea (2001) „Književno vrijeme: sadašnjost“, Reč: časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, 61/7. Str. 169-173.
 9. Zlatar, Andrea (2004) Tijelo, tekst, trauma, Naklada Ljevak, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar