Naziv
Uvod u grafostilistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
131731
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovama grafostilistike kao stilističke discipline. Osposobljavanje studenata za samostalnu kritičku analizu pisanoga aspekta književnih i drugih tekstova u njihovom povijesnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod: Od pisma do figura zapisa
 2. Pravopis i grafostilistika
 3. Retoričke figure i grafostilistika
 4. Figure zapisa (grafostilemi)
 5. Adicijske, suptrakcijske i permutacijske figure slova
 6. Supstitucijske figure slova
 7. Interpunkcijske figure
 8. Figure pravopisnih znakova i figure bjelina
 9. Grafostopljenice i grafička stapanja
 10. Grafostilematika reklamnog diskursa
 11. Grafostilistika i poezija
 12. Literarne grafostilizacije govornog jezika
 13. Grafostilematika digitalnog diskursa
 14. Grafostilistika i politika
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 2. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 3. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 4. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 5. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova
- grupna diskusija
- stilske vježbe
- izlaganje samostalne analize grafostilističkih tema
- davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi:
- redovitost u pohađanju nastave
- sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje)
- domaće zadaće
- usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad
- pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ayeomoni, M. O., A Graphostylistic Analysis of Selected Poems in Remi Raji’s Web of Remembrance, u: International Journal of English Linguistics; Vol. 2, No. 5; 2012, str. 101-116, dostupno i na web-adresi http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/20964/13698 (26. svibnja 2014.)
 2. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: palindrom, anagram, afereza, )
 3. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: afereza, akrostih, anagram, apokopa, epenteza, geminacija, palindrom, paragoga, proteza, sinkopa)
 4. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika, Sarajevo, 2007, str. 216. (poglavlje: Grafostilistika)
 5. Plett, Heinrich F., Graphemic Figures, u: Literary Rhetoric, Leiden – Boston, 2010, str. 253-275. (ili: Plett, Heinrich F., Graphemische Figuren, u: Textwissenschaft und Textanalyse, Heidelberg, 1975, str. 283- 301.)
 6. Pranjić, Krunoslav, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, Rad JAZU, Zagreb, 1971, str. 59-61.
 7. Pranjić, Krunoslav, Tehnika pauze kao stilski postupak, u: Jezik i književno djelo, Zagreb, 1973, str. 136-143.
 8. Pranjić, Krunoslav, Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, ur. Zdenko Škreb – Ante Stamać, Zagreb, 1998, str. 207/208. (poglavlje: 6. Primjeri grafostilematski)
 9. Vončina, Josip, Korijeni Krležina Kerempuha, Zagreb, 1991, str. 212-225.
 10. Vuletić, Branko, Lingvistika govora, Zagreb, 2007, str. 121-154.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Zagreb, 1996.
 2. Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešmir, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2007.
 3. Gaïtet, Pascale, Political Stylistics. Popular Language as Literary Aartifact, London – New York, 1991, str. 152-197.
 4. Nöth, Winfried, Priručnik semiotike, Zagreb, 2004, str. 349-364.
 5. Vuletić, Branko, Fonetika književnosti, Zagreb, 1976, str. 87-167.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar