Naziv
Uvod u grafostilistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
131731
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovama grafostilistike kao stilističke discipline. Osposobljavanje studenata za samostalnu kritičku analizu pisanoga aspekta književnih i drugih tekstova u njihovom povijesnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod: Od pisma do figura zapisa
 2. Pravopis i grafostilistika
 3. Retoričke figure i grafostilistika
 4. Figure zapisa (grafostilemi)
 5. Adicijske, suptrakcijske i permutacijske figure slova
 6. Supstitucijske figure slova
 7. Interpunkcijske figure
 8. Figure pravopisnih znakova i figure bjelina
 9. Grafostopljenice i grafička stapanja
 10. Grafostilematika reklamnog diskursa
 11. Grafostilistika i poezija
 12. Literarne grafostilizacije govornog jezika
 13. Grafostilematika digitalnog diskursa
 14. Grafostilistika i politika
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 2. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 3. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 4. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 5. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova
- grupna diskusija
- stilske vježbe
- izlaganje samostalne analize grafostilističkih tema
- davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi:
- redovitost u pohađanju nastave
- sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje)
- domaće zadaće
- usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad
- pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ayeomoni, M. O., A Graphostylistic Analysis of Selected Poems in Remi Raji’s Web of Remembrance, u: International Journal of English Linguistics; Vol. 2, No. 5; 2012, str. 101-116, dostupno i na web-adresi http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/20964/13698 (26. svibnja 2014.)
 2. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: palindrom, anagram, afereza, )
 3. Bagić, Krešimir, Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012. (natuknice: afereza, akrostih, anagram, apokopa, epenteza, geminacija, palindrom, paragoga, proteza, sinkopa)
 4. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika, Sarajevo, 2007, str. 216. (poglavlje: Grafostilistika)
 5. Plett, Heinrich F., Graphemic Figures, u: Literary Rhetoric, Leiden – Boston, 2010, str. 253-275. (ili: Plett, Heinrich F., Graphemische Figuren, u: Textwissenschaft und Textanalyse, Heidelberg, 1975, str. 283- 301.)
 6. Pranjić, Krunoslav, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, Rad JAZU, Zagreb, 1971, str. 59-61.
 7. Pranjić, Krunoslav, Tehnika pauze kao stilski postupak, u: Jezik i književno djelo, Zagreb, 1973, str. 136-143.
 8. Pranjić, Krunoslav, Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, ur. Zdenko Škreb – Ante Stamać, Zagreb, 1998, str. 207/208. (poglavlje: 6. Primjeri grafostilematski)
 9. Vončina, Josip, Korijeni Krležina Kerempuha, Zagreb, 1991, str. 212-225.
 10. Vuletić, Branko, Lingvistika govora, Zagreb, 2007, str. 121-154.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Zagreb, 1996.
 2. Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešmir, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2007.
 3. Gaïtet, Pascale, Political Stylistics. Popular Language as Literary Aartifact, London – New York, 1991, str. 152-197.
 4. Nöth, Winfried, Priručnik semiotike, Zagreb, 2004, str. 349-364.
 5. Vuletić, Branko, Fonetika književnosti, Zagreb, 1976, str. 87-167.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar