Naziv
Analiza diskursa
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117624
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje teorijom i metodologijom kritičke analize diskursa i osposobljavanje za različite oblike istraživanja i konstruiranja jezičnih iskaza. Cilj je kolegija upoznavanje polaznika s temeljnim postavkama kritički orijentiranih analiza diskursa i razmatranja jezične djelatnosti u kontekstu drugih oblika socijalno relevantnih ljudskih praksi.
Sadržaj
 1. Povijesni uvod, pojam
 2. Tekst i diskurs: lingvistika teksta, lingvistika diskursa, tekst – diskurs – kontekst
 3. Tipovi diskursa I: legitimni diskurs, legitimacija
 4. Tipovi diskursa II: heretički diskurs, povratni diskurs
 5. Struktura diskursa I: grafičko prikazivanje, zvuk, morfologija
 6. Struktura diskursa II: sintaksa, semantika, retorika i pragmalingvistika
 7. Konverzacija: načela konverzacijske analize
 8. Kritička analiza diskursa I: pojmovi, polazišta, načela, diskurzivne strategije
 9. Kritička analiza diskursa II: ideologija, spoznaja, manipulacija
 10. Narativi I: klasični sociolingvistički pristup narativima, naracija i narativnost
 11. Narativi II: recentniji pristupi narativima, politike pamćenja, povijesni pristup diskursu

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe diskursu proizišle iz različitih lingvističkih i srodnih područja;
 2. Razlikovati teorijske modele unutar područja analiza diskursa;
 3. Analizirati strukturu različitih tipova tekstova i verbalnih diskursa (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, osobnih narativa, konverzacije, intervjua);
 4. Interpretirati cjelinu analiziranog verbalnog diskursa u kontekstu društvenih i povijesnih okolnosti njegova opticaja;
 5. Procijeniti koji su teorijski okviri adekvatni za analizu i interpretaciju nekog teksta ili verbalnog diskursa;
 6. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o pristupima diskursu;
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja analiza diskursa.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarska nastava/vježbe, terenski rad.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija i dva eseja tijekom semestra; usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, Nolit, Beograd 1980. R. de Beaugrande & D. W. Dressler, Uvod u lingvistiku teksta, Disput, Zagreb 2010. P. Bourdieu, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb 1992. M. de Certeau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb 2002. N. Fairclough, Critical Discourse Analysis, Longman, London 1995. N. Fairclough, Discourse and Social Change, Polity Press 2002. M. Foucault, Poredak diskursa, u: M. Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 1994. A. J. Liddicoat, An Introduction to Conversation Analysis, Continuum, cop., London, 2007. S. Mills, Discourse, Routledge 2002. D. Schiffrin, Approaches to Discourse, Blackwell Publishing 1994. D. Škiljan, Govor nacije, Golden marketing, Zagreb 2002. T. A. van Dijk (ur.), Handbook of Discourse Analysis, 1-4, Academic Press, London 1985. T. A. van Dijk (ur.), Discourse Studies, 1-2, Sage, London – Thousand Oaks – New Delhi 1997. T. A. van Dijk, Ideologija, Golden marketing, Zagreb 2006. Th. Van Leeuwen, Discourse and Practice, Oxford University Press, 2008. M. Velčić, Uvod u lingvistiku teksta, Školska knjiga, Zagreb 1987. R. Wodak & M. Meyer (ur.), Methods of Critical Discourse Analysis, Sage Publications, London 2001. 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar