Naziv
Znakovi u komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
117630
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Predmet je namijenjen usvajanju osnovnih pojmova semiološke teorije i, po­sebno, analizi komunikacijskih aspekata upotrebe verbalnih i neverbalnih znakova u ljud­skim društvima. Posebna se pažnja posvećuje odnosu između jezika i drugih znakovnih su­sta­va i ulozi komunikacije u konstituiranju kolektiva.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, pregled tema
 2. Semiologija, semiotika: povijesni pregled, osnivači, podjele
 3. Temeljni pojmovi 1: znak, iskaz, iskazivanje, tekst
 4. Temeljni pojmovi 2: diskurs, komunikacija, semiosfera
 5. Temeljni pojmovi 3: konotacija, denotacija, ideologija, vrijednost
 6. Temeljni pojmovi 4: figurativnost, plastičnost, multimodalnost, sinkretičnost
 7. Pristupi i teorije komunikacije
 8. Reklamna komunikacija
 9. Komunikacija u institucijama
 10. Komunikacija u prostoru
 11. Komunikacija memorije
 12. Prvi kolokvij
 13. Drugi kolokvij
 14. Završne rasprave
 15. x

Ishodi učenja
 1. definirati temeljne pojmove u okviru suvremenih semioloških teorija i u području analiza diskursa
 2. Opisati različite tipove komunikacijskih načina (reklamna, politička, institucijska komunikacija, komunikacija u prostoru, komunikacija sjećanja) u semiosferi;
 3. Analizirati multimodalne tekstove prema njihovoj komunikacijskoj funkciji;
 4. Tumačiti multimodalne tekstove na temelju analize pertinentnih znakova od kojih su sastavljeni;
 5. vrednovati mjesto jezika na kulturnom i individualnom planu utemeljenom na novim teorijskim i empirijskim spoznajama
 6. Kritički prosuđivati intencije i retoričke strategije u pozadini multimodalnih tekstova;
 7. rasuđivati o primjerenosti provedbe istraživanja u skladu s etičkim i društvenim odgovornostima koja su definirana unutar psiholingvističkih i semioloških istraživanja
 8. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije.
 9. analizirati i tumačiti strukturu različitih tipova tekstova (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, osobnih narativa, konverzacije, intervjua) i multimodalnih diskursa prema njihovoj komunikacijskoj funkciji
 10. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, individualni zadatak
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, dva eseja - analize, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. R. Beasley, M. Danesi, Persuasive Signs, Mouton de Gruyter, Berlin – New York 2002. P. Bourdieu, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb 1992. M. Danesi, Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things, Palgrave 1999. S. Gensini (ur.), Manuale della comunicazione, Carocci editore, Roma 1999. Ch. Jenks (ur.), Vizualna kultura, Jesenki i Turk, Zagreb 2002. J. D. Johansen, S. E. Larsen, Uvod u semiotiku, Croatia Liber, Zagreb 2000. G. Kress, Th. Van Leeuwen, Multimodal Discourse, Edward Arnold, London 2001. W. Nöth, Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb 2004. A. Semprini, Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 1996. A. Semprini (ur.), Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 2007. D. Škiljan, Osnove semiologije komunikacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1979. U. Volli, Il libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 1994.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar