Cilj
Argumentirano obrazložiti i kritički analizirati odabranu istraživačku temu iz kolegija na IV. semestru jednopredmetnoga diplomskog studija komparativne književnosti, u pisanome radu duljine 15 kartica (oko 5000 riječi).
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Koristiti različite književnoznanstvene, teatrološke i/ili filmološke tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kazališnih izvedbi ili filmskih djela, kao i opsegom širih pojava iz područja struke te drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju;
  2. Čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika;
  3. Samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom obliku.
Metode podučavanja
Usmene konzultacije o odabiru teme i relevantne literature, kontroliranje i (po potrebi) korigiranje rada tijekom izrade.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju konačne inačice pisanoga rada.

Obavezna literatura
  1. Po dogovoru s nastavnikom, izbor naslova u skladu s odabranom temom eseja.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar