Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar turkologije
magistra turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. sažeti i protumačiti smisao tekstova na turskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 2. strukturirati vlastiti tekst na turskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
 3. samostalno prevoditi tekstove različitih razina složenosti s turskog na hrvatski jezik tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. samostalno prevoditi tekstove s hrvatskog na turski jezik za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 5. razumjeti duže govore i predavanja, pratiti složenu argumentaciju, razumjeti i prevoditi televizijske programe i filmove na standardnom turskom jeziku
 6. demonstrirati spontanu i tečnu komunikaciju u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 7. objasniti ustroj osmanskog jezika te čitati, prevoditi i analizirati tiskane tekstove na osmanskom jeziku
 8. prepoznati elemente arapske morfologije i sintakse u osmanskim tekstovima
 9. nabrojiti i analizirati glavne književne vrste klasične osmanske književnosti i svojim riječima izraziti specifičnosti orijentalnoislamske poetike
 10. razlikovati i objasniti značajke glavnih književnostilskih razdoblja i predstavnika osmanske i moderne turske književnosti
 11. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 12. kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima iz turskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 13. opisati i analizirati odnos između države i vjere u Osmanskom Carstvu, fenomen multikulturalizma i tolerancije te povijesni razvoj različitih vjerskih zajednica u osmanskom kontekstu
 14. sažeti i prezentirati osnovne značajke kulturne povijesti Osmanskog Carstva od elitne kulture i umjetnosti dvora do raznolikih manifestacija pučke kulture
 15. na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i napisati stručni rad iz područja turkologije te ga izložiti stručnjacima i laicima na materinskom jeziku, stranom jeziku struke i turskom jeziku