Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar turkologije
sveučilišna magistra turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. ispravno se koristiti standardnim turskim jezikom u govoru i pismu na razini B2/C1 po ZEROJ-u
  2. pismeno i usmeno prevoditi s turskog na hrvatski i s hrvatskoga na turski jezik tekstove i govore različitih razina složenosti
  3. tečno komunicirati na turskom jeziku u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
  4. kritički prosuđivati o relevantnim jezičnim, književnim i kulturnim pojavama iz turskog govornog područja u dijakronijskom i sinkronijskom kontekstu
  5. opisati, povezati i kritički komentirati povijesne, društvene i kulturne procese u Osmanskom Carstvu i Republici Turskoj
  6. izdvojiti i komentirati relevantne odlike djela pojedinih autora iz osmanske i turske književne kulture, kritički ih analizirati i povezati s njihovim društveno-povijesnim kontekstom
  7. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima ili drugim stručnjacima na temelju teorija i metoda društvenih i humanističkih znanosti
  8. samostalno osmisliti i provesti kraće istraživanje, prikupiti i analizirati relevantnu građu i podatke te prezentirati dobivene rezultate
  9. koristiti znanje, vještine i alate stečene na studiju u svrhu daljnjeg samostalnog ili formalnog cjeloživotnog obrazovanja