Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljak 09,00-10,00; petak 11,30-12,30
Soba
C-111
Telefon
4092-151
E-mail
kjstarce@ffzg.hr

Kornelija Jurin Starčević rođena je u Zagrebu 18. ožujka 1973. godine gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je 1998. godine na dvopredmetnom studiju povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2005. godine na poslijediplomskom studiju ranonovovjekovne hrvatske povijesti s temom „Srednjodalmatinsko zaleđe za vrijeme osmanske vladavine u 16. i 17. stoljeću“. Doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši temu „Osmanski krajiški prostor: rat i društvo u jadransko-dinarskom zaleđu u 16. i 17. stoljeću“. U svrhu stručnog usavršavanja te usvajanja znanja i vještina neophodnih za znanstveno bavljenje poviješću hrvatskih zemalja u osmanističkim kontekstima i rad s osmanskim povijesnim vrelima, u razdoblju od 2000. do 2004. godine pohađala je četverogodišnji studij turkologije. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta zaposlena je od 2000. godine, trenutno u statusu docenta na Katedri za hrvatsku povijest. Također surađuje s Katedrom za turkologiju gdje studentima 2. godine studija turkologije predaje povijesne kolegije (Povijest Osmanskog Carstva i Povijest Republike Turske). Surađivala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata poput projekta Croato Turcica, Turski izvori za demografsku povijest hrvatskih prostora i okruženja (16. do 18. stoljeće), Evliya Chelebi and Croats, new perspectives.
Znanstvene i istraživačke interese vezuje uz hrvatsku povijest u ranom novom vijeku, poglavito društvenu, gospodarsku, urbanu, demografsku i vojnu povijest hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću, povijest Osmanskog Carstva u imperijalnom i regionalnom kontekstu te povijest granica i pograničnih društava. Istraživala je i osmansku imperijalnu baštinu u Hrvatskoj. Objavila je više radova na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i inozemnim publikacijama. Višekratno je boravila u arhivskim institucijama u inozemstvu u svrhu znanstvenih i arhivskih istraživanja.
Članica je više strukovnih udruga, od čega posebno ističe članstvo u International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO).

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2021 Historijsko oblikovanje savremenih bosanskohercegovačkih granica kroz međunarodne mirovne ugovore, I. faza - Svištovski mirovni ugovor Suradnik
2014 - 2017 Evliya Chelebi and Croats: New Perspectives Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Hrvatska povijest u ranom novom vijeku.
  • Društvena, gospodarska, urbana, demografska i vojna povijest hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću.
  • Povijest Osmanskog Carstva u imperijalnom i regionalnom kontekstu.
  • Povijest osmanskog pograničnog društva, odnosno povijest ustrojavanja i funkcioniranja osmanskog vojnokrajiškog sustava na području današnje Hrvatske te Bosne i Hercegovine
  • Osmanska imperijalna baština u Hrvatskoj.
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • CIEPO International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies (redovni član)
  • Udruga "Terra banalis"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. The Latest Edition of Evliya Çelebi’s Seyahatname: The Account of New Insights, Projekt "Evliya Chelebi and Croats", Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu - Nenad Moačanin, Vjeran Kursar, Kornelija Jurin Starčević (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Izvršna urednica)
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Izvršna urednica)