Naziv
Lingvistika i njezini dijalekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37171
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Po završetku kolegija (Lingvistika i njezini dijalekti) student će moći: objasniti razvoj lingvističke epistemologije, kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz problematiku autonomije i jedinstvenosti lingvističke znanosti, upotrijebiti metakogniciju i metajezičnost pri jezičnim raspravama i rješavanju problema lingvističke naravi, opisati osnovne discipline postmoderne lingvistike, njihove glavne predstavnike, teorije i metodologiju, prepoznati dominantne paradigme na osnovu kojih se lingvistika konstituirala kao znanost, stručno argumentirati značaj interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti lingvistike, kao i važnost njezine autonomije, procijeniti koji su teorijski i metodološki pristupi unutar lingvistike adekvatni za istraživanje vlastitih interesa u području lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Što je dovelo do dijalektalizacije lingvistike?
 2. Aspekti dijalektalizacije: a) epistemički b) metodički c) metajezični
 3. Wilhelm von Humboldt: od jezika Duha do gramatike Nacije; lingvistika kao svojevrsna filozofija jezika, koja otkriva objekt svog istraživanja.
 4. Ferdinand de Saussure: jezik kao sistem znakova, a lingvistika kao znanost o njegovoj strukturi; lingvistika kao autonomna znanost, znanost svojeg predmeta, a ne objekta.
 5. Noam Chomsky: prema gramatici uma; lingvistika kao svojevrsna filozofija uma.
 6. Psiholingvistika: kako se jezik razvija i uči?
 7. Polusemestralna provjera (1. kolokvij)
 8. Sociolingvistika: kako ljudska društva formiraju i koriste svoje jezike?
 9. Analiza diskursa
 10. Naracija: kako se svijet pretvara u priču?
 11. Pragmatika: kako djelujemo pomoću riječi?
 12. Kognitivna lingvistika: koje su kognitivne realnosti jezika?
 13. Semiologija: kakav je odnos između jezika i drugih semioloških, znakovnih sistema?
 14. 2. kolokvij
 15. Završne rasprave i rekapitulacija stanja na kolegiju

Ishodi učenja
 1. Objasniti razvoj lingvističke epistemologije
 2. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz problematiku autonomije i jedinstvenosti lingvističke znanosti
 3. Upotrijebiti metakogniciju i metajezičnost pri jezičnim raspravama i rješavanju problema lingvističke naravi
 4. Opisati osnovne discipline postmoderne lingvistike, njihove glavne predstavnike, teorije i metodologiju
 5. Prepoznati dominantne paradigme na osnovu kojih se lingvistika konstituirala kao znanost
 6. Stručno argumentirati značaj interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti lingvistike, kao i važnost njezine autonomije
 7. Procijeniti koji su teorijski i metodološki pristupi unutar lingvistike adekvatni za istraživanje vlastitih interesa u području lingvistike
Metode podučavanja
Predavanja, seminarska nastava.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskog rada i izlaganja, ocjene iz 2 kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Škiljan, Dubravko (1991), Kraj lingvistike?, Zagreb: SOL - Filozofski fakultet.
 2. Coulmas, Florian (2000), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Radovanović, Milorad (?), Sociolingvistika, Novi Sad: Dnevnik.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar