Naziv
Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
225487
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s problemima tumačenja odnosa materijalizma i kulture.
Sadržaj
 1. Uvodni pregled tema i literature
 2. Doba revolucije
 3. Materijalizam i religija
 4. Ideologija
 5. Ideologija II
 6. Zapadni marksizam
 7. Zapadni marksizam II
 8. Zapadni marksizam III
 9. Strukturalizam i historijski materijalizam
 10. Strukturalizam i historijski materijalizam II
 11. Kultura i materijalizam
 12. Kulturalni materijalizam i književnost
 13. Ekonomski determinizam?
 14. Zaključna razmatranja
 15. Pregled literature i ispitnih obaveza

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Eric Hobsbawm, Doba revolucije. Europa 1789-1848, prev. Sanja Lovrenčić, Stvarnost, Zagreb, 1987.
 2. Karl Marx, „Prilog kritici Hegelove filozofije prava. Uvod“, u: Karl Max i Friedrich Engels, Rani radovi, prev. Stanko Bošnjak, Naprijed, Zagreb, 1989.
 3. Karl Max i Friedrich Engels, „Njemačka ideologija“, u: Karl Max i Friedrich Engels, Rani radovi, prev. Stanko Bošnjak, Naprijed, Zagreb, 1989. (I. dio, A)
 4. Karl Marx, „Predgovor za 'Prilog kritici političke ekonomije'“, u: Glavni radovi Marxa i Engelsa, prir. Adolf Dragičević, Vjekoslav Mikecin i Momir Nikić, Stvarnost, Zagreb, 1979.
 5. Perry Anderson, Razmatranja o zapadnom marksizmu, prev. Ivica Strančević, BIGZ, Beograd, 1985. (I. poglavlje)
 6. Perry Anderson, Razmatranja o zapadnom marksizmu, prev. Ivica Strančević, BIGZ, Beograd, 1985. (II. poglavlje)
 7. Max Horkheimer i Theodor Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva. Filozofijski fragmenti, prev. Nadežda Čačinovič-Puhovski, Veselin Masleša, Sarajevo, 1974.(IV. poglavlje)
 8. Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism, Verso, London, 1983. (II. poglavlje)
 9. Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism. Renewing Historical Materialism, Verso, London i New York, 2016. (II. poglavlje)
 10. Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford University Press, Oxford i New York, 1977. (II. dio)
 11. Jonathan Dollimore, „Uvod. Shakespeare, kulturalni materijalizam i novi historizam“, u: Poetika renesansne kulture. Novi historizam, ur. D. Šporer, Disput, Zagreb, 2007.
 12. Terry Eagleton, Zašto je Marx bio u pravu, prev. Tonči Valentić, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011. (V. poglavlje)
Dopunska literatura
 1. Terry Eagleton, Ideology. An Introduction, Verso, London i New York, 1991.
 2. Michael Heinrich, Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije, prev. Stipe Ćurković i Alen Sućeska, CRS, Zagreb, 2015.
 3. Jan Rehmann, Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection, Brill, Leiden i Boston, 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar