Naziv
Razgovorni jezik i žargon
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
170292
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima ponuditi širi uvod u razgovorni jezik i žargon, njihovu pragmatiku, leksička, sintaktička i fonetska obilježja. Istražit će se i razni pravci znanstvenog, posebno stilističkog, proučavanja ovih jezičnih varijeteta, njihove relacije spram standardnog jezika i njihov položaj u funkcionalnostilističkim i srodnim klasifikacijama. Istražit će se i kolokvijaliziranost (razgovornost) kao pojava obilježja razgovornog jezika u pisanom diskursu, posebno literarnom (proza, poezija, drama), novinarskom, reklamnom i privatnom, pa će kolegij omogućiti studentima i dublji uvid u posebnosti pojedinih diskursnih tipova i žanrova.
Sadržaj
 1. Govoreni i pisani jezik
 2. Razgovorni stil - Razgovorni jezik u funkcionalnoj stilistici
 3. Razgovorni diskurs i razgovornost
 4. Pragmatika razgovornog jezika
 5. Kolokvijalizam
 6. Fonetika razgovornog jezika
 7. Sintaksa razgovornog jezika
 8. Grafostilizacija razgovornog jezika
 9. Kolokvijalizacija u literarnim tekstovima
 10. Žargon, sleng, argo
 11. Pragmatika žargonskog diskursa
 12. Žargonizam
 13. Grafostilizacija žargonskog diskursa
 14. Žargon u literarnim tekstovima
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 2. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 3. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 4. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 5. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova
- grupna diskusija
- stilske vježbe
- izlaganje samostalne analize
- davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi:
redovitost u pohađanju nastave
sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje)
domaće zadaće
usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bugarski, Ranko, Žargon. Lingvistička studija, Biblioteka XX. vek – Krug, Beograd, 2006.
 2. Havelock, Eric A., Muza uči pisati, AGM, Zagreb, 2003.
 3. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika, Tugra, Sarajevo, 2007.
 4. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika dramskog diskursa, University Press, Izdanja Magistrat, Sarajevo, 2013.
 5. Klikovac, Duška, O jezičkim varijetetima nastalim prema medijumu ostvarenja (govor – pisanje) i terminima koji ih označavaju, u: Jezik i moć, Biblioteka XX. vek – Krug, Beograd, 2008. Str. 147-186.
 6. Košćak, Nikola, Žargon i stilovi suvremene hrvatske proze, u: Vila - kiklop - kauboj. Čitanja hrvatske proze. Ur. Anera Ryznar, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2012. Str. 36-69.
 7. Kovačević, Marina – Badurina, Lada, Raslojavanje jezične stvarnosti, Izdavački centar, Rijeka, 2001.
 8. Silić, Josip, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
 9. Sabljak, Tomislav, Rječnik hrvatskoga žargona, Profil, Zagreb, 2013.
 10. Žanić, Ivo, Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci? O sociolingvistici animiranih filmova, Algoritam, Zagreb, 2009.
Dopunska literatura
 1. Adams, Michael, Slang. The People's Poetry, Oxford, New York 2009.
 2. Ejhenbaum, Boris, Iluzija pripovedanja, u: Poetika ruskog formalizma, ur: Aleksandar Petrov, Prosveta, Beograd, 1970, str. 241-244.
 3. Gaïtet, Pascale, Political Stylistics. Popular language as literary artifact, Routledge, London – New York, 1991.
 4. Šipka, Danko, Serbocroatian-English Colloquial Dictionary. An Exercise in Cross-Cultural Cognitive Linguistics, Dunwoody Press, Springfield, 2000.
 5. Vinogradov, Viktor, Problem skaza u stilistici, u: Polja, br. 458, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar