Naziv
smjer Poredbeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Poredbeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 2. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 3. navesti i prepoznati pisma kojima su se pisali stari indoeuropski jezici, a barem dva pisma će znati čitati
 4. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 5. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 6. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
 7. prevoditi jednostavne tekstove s barem jednog starog indoeuropskog jezika
 8. nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se barem tri stara indoeuropska jezika razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika
 9. primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 10. rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.)
 11. koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info)
 12. nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa)
 13. samostalno sastavljati statistički i tipološki relevantne uzorke jezika za tipološka istraživanja
 14. nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.)
 15. rekonstruirati slavenske naglasne paradigme na temelju posvjedočenih naglasnih obrazaca u slavenskim jezicima
 16. samostalno ispitivati izvorne govornike pojedinih sociolekata, dijalekata ili jezika i prikupljati jezične podatke relevantne za izradu gramatičkih i leksičkih priručnika
 17. samostalno služiti gramatikama njima nepoznatih jezika i na temelju njih prikupljati podatke relevantne za tipološka ili genetsko-lingvistička istraživanja
 18. provjeravati pretpostavke o genetskoj srodnosti njima nepoznatih ili malo poznatih jezika na temelju fonoloških i morfoloških podudarnosti prikupljenih iz relevantne literature
 19. izlagati znanstvene spoznaje i komunicirati s nestručnjacima o za širu javnost relevantnim temama iz jezične raznolikosti, tipološke i genetske lingvistike (problemi jezične srodnosti, tipološka obilježja kojima se jezici međusobno razlikuju, hipoteze o korelacijama genetske srodnosti među jezicima i genetičke povezanosti populacija, itd.)
 20. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području poredbene i tipološke lingvistike

1. Izborni kolegiji ili diplomski rad - odabrati diplomski rad ili 15 ECTS iz izbornih kolegija (11962)
1.1. Kolegiji s odsjeka
125474 Čitanje staroirskih tekstova
124786 Diplomski rad na studiju Lingvistike
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
124364 Kognitivni modeli semantičkih promjena
70968 Litavski tečaj
124365 Mentalni leksikon
129270 Metode psiholingvističkih istraživanja 2
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili
124366 Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
118142 Ovisnosna gramatika
140253 Prevoditelj i računalo
124368 Razvoj i učenje jezika
124369 Semantika razumijevanja
215607 Semiotika reklamne komunikacije
215608 Značenja u jeziku
141836 Znakovi u društvu