Naziv
Semantika talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118221
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova relevantnih za semantički opis talijanskoga leksika i upoznavanje semantičkih mehanizama talijanskoga jezika.
Sadržaj
 1. Što je semantika; različiti pristupi semantici.
 2. Vrste značenja: denotativno i konotativno značenje; leksičko i gramatičko značenje.
 3. Sinonimija: kriteriji za utvrđivanje, naznaka problema.
 4. Polisemija i homonimija.
 5. Antonimija i enantiosemija.
 6. Hiperonimi. Meronimi.
 7. Metafora i metonimija: sinkronijski pristup.
 8. Klasifikacija semantičkih promjena.
 9. Suženje i proširenje značenja.
 10. Elipsa i pučka etimologija.
 11. Tendencije semantičkih promjena u okviru latinskoga leksičkog fonda.
 12. Od vlastite do opće imenice i obratno
 13. Supostavni pristup deonimizaciji.
 14. Semantičko kalkiranje.
 15. Sintagmatski odnosi: restriktivne kolokacije i frazemi.

Ishodi učenja
 1. objasniti i komentirati razliku između značenja i smisla
 2. objasniti i identificirati semantičke promjene te komentirati njhovu ulogu u nastanku polisemije i vezu s jezičnom ekonomičnošću
 3. identificirati i komentirati semantičke odnose paradigmatskog i sintagmatskog tipa
 4. opisati i objasniti konceptualnu metaforu, ilustrirati je talijanskim primjerima u usporedbi s hrvatskim
 5. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati deonomastičke postupke u talijanskome jeziku i usporediti ih s hrvatskim
Metode podučavanja
predavanja, power point prezentacija, seminarska izlaganja, seminarski rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Casadei, F., Lessico e semantica, Roma, Carocci, 2005.
 2. Berruto, G., La semantica, Bologna, Zanichelli, b.g.
 3. Dardano, M., ''Lessico e semantica'', u Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, 1. izd. Bari, Laterza, 1993, str. 291-370.
 4. Marello, C., Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1. izd. 1996. i pretisci.
 5. Ullmann, S., La semantica. Introduzione alla scienza del significato, Bologna, Il Mulino, 1. izd. 1966.
Dopunska literatura
 1. Simone, R., Fondamenti di linguistica, Roma - Bari, Gius. Laterza & Figli, 1990 i pretisci (poglavlje ''Semantica'').
 2. Stati, S., ''Lessicologia e semantica'', u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 83-93.
 3. Dardano, M., Manualetto di lingustica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996 i novija izdanja (poglavlje ''La semantica'').
 4. Casadei, F., ''Semantica'', u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997 e oltre), Roma, Bulzoni, 2002, str. 373-411.
 5. Casadei, F. , Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico dull'italiano, Roma, Bulzoni, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar